VYPRACOVÁNÍ LÉKAŘSKÝCH ODBORNÝCH POSUDKŮ V RÁMCI VÝKONU LÉKAŘSKÝCH PROFESÍ

C - 307/01 d’Ambrumenil
ze dne 20. listopadu 2003

Osvobození od daně nelze aplikovat na následující služby uskutečněné v rámci výkonu lékařských profesí: (I) podání lékařské zprávy týkající se zdravotního stavu příslušné osoby pro takové účely jako je oprávnění k vojenské výsluhové penzi, (II) lékařské vyšetření provedené za účelem vyhotovení lékařské zprávy ve věci odpovědnosti a rozsahu škod v rámci uvažovaného soudního sporu ohledně způsobené újmy na zdraví, (III) lékařské vyšetření provedené za účelem vyhotovení lékařské zprávy ve věci odborného lékařského zanedbání v rámci uvažovaného soudního sporu a (IV) vyhotovení lékařských zpráv na základě vyšetřeních, na které je odkazováno v předchozích bodech, a lékařských zpráv založených na lékařských poznámkách bez provedení lékařského vyšetření.

Soudní spor mezi panem d’Ambrumenil a britským správcem daně se týkal daňového režimu různých služeb poskytovaných společně panem d’Ambrumenil a společností DRS, jejímž byl zaměstnancem, nebo jednou z těchto osob. V rámci své soukromé praxe doktor d’Ambrumenil vystupoval jako lékařský znalec v řízeních před různými soudy a poskytoval důkazní prostředky v řadě případů týkajících se zejména lékařského zanedbání, osobní újmy a disciplinárních řízení. Dále pan d’Ambrumenil vystupoval jako odborný arbitr a zprostředkovatel. DRS byla společnost založená doktorem d’Ambrumenil, jenž vykonávala převažující část činností doktora d’Ambrumenil od doby, kdy ukončil svou privátní praxi. Uvedené činnosti spočívaly v poskytování služeb vyžadující jak lékařský, tak právní posudek, zejména ve smírčích řízeních a smírčích sporech. Správce daně svým rozhodnutím posoudil některé služby poskytované společně panem d’Ambrumenil a společností DRS, nebo jednou z těchto osob, jako služby osvobozené od DPH.

V rámci odvolání vznesl národní soud žádost o interpretaci čl. 13A(1)(c) směrnice ve věci, zda toto ustanovení směrnice zahrnuje následující činnosti, jsou li uskutečňovány při výkonu lékařských profesí, tak jak jsou tyto profese vymezeny příslušným členským státem:
a) vypracování lékařských posudků pro zaměstnavatele nebo pojišťovnu
b) odběry krve a dalších tělesných vzorků za účelem testování přítomnosti virů, infekcí nebo jiných onemocnění v zastoupení zaměstnavatele nebo pojišťovny
c) potvrzení zdravotní způsobilosti, např. schopnosti cestovat
d) předání potvrzení ohledně zdravotního stavu, např. pro účely oprávnění k vojenské penzi
e) lékařské vyšetření provedené za účelem vyhotovení odborného lékařského posudku ve věci odpovědnosti a rozsahu škod v rámci uvažovaného soudního sporu ohledně způsobené újmy na zdraví
f) vyhotovení lékařských zpráv: (I) z vyšetření uvedeném pod bodem e), (II) na základě lékařských poznámek bez provedení vyšetření
g) lékařské vyšetření provedené za účelem vyhotovení odborného lékařského posudku ve věci profesního lékařského zanedbání v rámci uvažovaného soudního sporu
h) vyhotovení lékařských zpráv: (I) z vyšetření uvedeném pod bodem g), (II) na základě lékařských poznámek bez provedení vyšetření

V rámci řízení Soud konstatoval, že služby citované pod body d) až h), ačkoliv uskutečňované při výkonu lékařské profese, nepředstavují poskytování lékařské péče ve smyslu čl. 13A(1)(c) směrnice. Účelem těchto služeb je poskytnout lékařskou zprávu týkající se zdravotního stavu, zejména úrazů a invalidity, pro účely posouzení žádosti, takové jako žádost o vojenskou výsluhovou penzi, nebo pro účely soudního řízení ve věci náhrady za škody způsobené lékařským zanedbáním. Ve vztahu ke službám spočívajícím ve vyhotovení lékařských potvrzení o tělesné kondici, např. způsobilosti cestovat, jenž jsou citovány pod bodem c), SDEU uvedl, že je nutné vzít v úvahu kontext, ve kterém jsou tyto služby uskutečněny, aby byl stanoven jejich základní účel. Jestliže je potvrzení o tělesné kondici vyžadováno třetí stranou jako předpoklad pro výkon konkrétní odborné činnosti nebo výkon určité činnosti vyžadující příslušnou tělesnou kondici, pak hlavním účelem služby uskutečněné lékařem je poskytnout třetí straně nutnou součinnost pro učinění rozhodnutí. Takovéto služby nejsou principiálně zamýšleny chránit lidské zdraví osoby, která hodlá vykonávat určité činnosti, a proto nemohou být osvobozeny od daně dle čl. 13A(1)(c). Nicméně tam, kde potvrzení o tělesné kondici je vyhotoveno za účelem objasnění třetí osobě, že zdravotní stav vyšetřované osoby vyžaduje omezení pro určité činnosti nebo vyžaduje, aby tyto činnosti byly prováděny za určitých podmínek, ochrana zdraví příslušné osoby může být považována za základní cíl této služby. Proto může být na tyto služby aplikováno osvobození od DPH dle čl. 13A(1)(c) směrnice. Obdobně lze pohlížet na činnosti citované pod body a) a b) předběžné otázky. Jsou li lékařské prohlídky a odběry krve nebo jiných tělesných vzorků prováděny s cílem umožnit zaměstnavateli přijmout rozhodnutí ohledně uzavření zaměstnaneckého poměru s vyšetřovanou osobou nebo umožnit pojišťovně stanovit výši pojistného, které má být vyplaceno pojištěné osobě, pak tyto služby jsou principiálně zamýšleny poskytnout zaměstnavateli nebo pojišťovně údaje, na základě kterých tito zaujímají svá rozhodnutí. Takovéto služby proto nemohou spadat pod lékařskou péči, jenž je od DPH osvobozena. Na druhé straně pravidelné lékařské prohlídky nařízené zaměstnavatelem nebo pojišťovnou mohou splňovat podmínky osvobození od daně za předpokladu, že tyto prohlídky jsou principiálně zamýšleny umožnit prevenci nebo odhalení nemoci nebo monitorování zdraví zaměstnanců nebo pojištěných osob. Skutečnost, že takovéto prohlídky jsou prováděny na žádost třetí strany, a mohou sloužit zájmům zaměstnavatele nebo pojišťovny, nezamezuje posouzení ochrany zdraví jako hlavního cíle takovýchto prohlídek. Odpovědí tudíž je, že osvobození od daně je aplikováno na lékařské služby spočívající v (I) lékařském vyšetření jednotlivců pro zaměstnavatele nebo pojišťovny, (II) odběru krve a dalších tělesných vzorků za účelem testování přítomnosti virů, infekcí nebo jiných onemocnění nebo (III) v potvrzení zdravotní dispozice, např. schopnosti cestovat; a to tam kde tyto služby jsou principiálně zaměřeny na ochranu zdraví příslušné osoby. Uvedené osvobození nelze aplikovat na následující služby uskutečněné v rámci výkonu lékařských profesí: (I) podání lékařské zprávy týkající se zdravotního stavu příslušné osoby pro takové účely jako je oprávnění k vojenské výsluhové penzi, (II) lékařské vyšetření provedené za účelem vyhotovení lékařské zprávy ve věci odpovědnosti a rozsahu škod v rámci uvažovaného soudního sporu ohledně způsobené újmy na zdraví, (III) lékařské vyšetření provedené za účelem vyhotovení lékařské zprávy ve věci odborného lékařského zanedbání v rámci uvažovaného soudního sporu a (IV) vyhotovení lékařských zpráv na základě vyšetřeních, na které je odkazováno v předchozích bodech a lékařských zpráv založených na lékařských poznámkách bez provedení lékařského vyšetření.

Doplňující informace:
Související rozsudky: C – 212/01 Unterpertinger
Zákonná úprava EU: čl. 132(1)(b/c) DPH směrnice 2006/112/ES
Tuzemská zákonná úprava: §58 zák. č. 235/04 Sb., o DPH

C – 307/01 d’Ambrumenil