STANOVENÍ VÝŠE ODPOČTU DPH U ZŘIZOVATELE S OHLEDEM NA OBRAT JEHO ZAHRANIČÍCH PROVOZOVEN

C‑388/11 Le Crédit Lyonnais
ze dne 12. září 2013

Při stanovení výše odpočtu DPH u zřizovatele nelze zohlednit obrat, který dosáhly jeho stálé provozovny zřízené v jiných členských státech nebo ve třetích zemích.

Předmětem řízení před SDEU byla otázka, zda pro účely stanovení výše odpočitatelné DPH společnosti (zřizovatele) má být zohledněn obrat dosažený jejími stálými provozovnami usazenými v zahraničí.

SDEU uvedl, že na základě znění čl. 17 a čl. 19 VI. směrnice nelze dospět k závěru, že by společnost, jejíž ústředí se nachází v jednom členském státě, mohla pro účely stanovení odpočitatelného podílu DPH použitelného na tuto společnost, zohlednit obrat dosažený jejími provozovnami usazenými v jiných členských státech.
Stálou provozovnu v jiném členském státě je třeba z hlediska činností, které vyvíjí, považovat za společnost usazenou v tomto jiném státě. Tudíž společnost a její stálé provozovny podléhají pravidlům platným pro odpočty DPH, tak jak je stanoví členské státy, ve kterých jsou zřizovatel a provozovny usazeny. Obdobně je nutno přistupovat i k provozovnám zřízeným ve třetích zemích.
Dále soud uvedl, že odkaz v čl. 17 odst. 5 třetím pododstavci VI. směrnice (možnost členského státu stanovit pravidlo pro výpočet odpočtu daně podle jednotlivých oblastí činnosti) na „oblasti činnosti“ nelze vykládat tak, že se vztahuje na oblasti zeměpisné, neboť výraz „činnosti“ se v kontextu směrnice vztahuje na různé obory hospodářské činnosti, jakými jsou činnosti producentů, obchodníků a poskytovatelů služeb.

Pozn. s ohledem na obsah položené předběžné otázky v daném sporu SDEU učinil shora uvedené závěry, jež byly následnou judikaturou (C-165/17 Morgan Stanley) částečně korigovány.

Doplňující informace:
Související rozsudky: C-393/15 ESET,
Zákonná úprava EU: čl. 174 DPH směrnice 2006/112/ES
Tuzemská zákonná úprava: §76 zák. č. 235/04 Sb., o DPH

C‑388/11 Le Crédit Lyonnais