SNÍŽENÁ SAZBA DPH – VYMEZENÍ SOCIÁLNÍ POLITIKY – OPRAVY BYTŮ A BYTOVÝCH DOMŮ

C-161/14 Komise vs. Velká Británie
ze dne 4. června 2015

Vnitrostátní úprava, dle které  se snížená sazba daně uplatní  na dodání a instalaci určitého zboží do všech bytů a bytových domů, není v souladu s DPH směrnicí,  neboť se nejedná o uplatnění snížené sazby výlučně s ohledem na sociální účely.
Vnitrostátní úprava, která  při uplatnění snížené sazby daně nerozlišuje, zda dodání a instalace určitého zboží tvoří podstatnou část hodnoty poskytnuté služby, není v souladu s DPH směrnicí.

Komise ES napadla žalobou postup Velké Británie, jelikož ta uplatňovala sníženou sazbu DPH na dodání a instalaci energeticky úsporných materiálů ve veškerých bytech a bytových domech. Dle Komise byl dotčený postup  vybočením z možnosti uplatnění snížené sazby, tak jak je její použití upraveno v příloze III DPH směrnice – snížená sazba je umožněna při (I) dodání zboží a poskytnutí služeb související s výstavbou, renovací a přestavbou bytů v rámci sociální politiky nebo při (II) opravách bytů a bytových domů, s výjimkou materiálů, které tvoří podstatnou část hodnoty poskytnuté služby.

SDEU uvedl, že DPH směrnice nedefinuje jak služby související se sociálními účely, tak služby poskytnuté jako součást sociální politiky. Tudíž vymezení takovýchto sociálních účelů nebo sociální politiku je záležitostí volby členského státu, vyjma případů, kdy takovéto vymezení vybočuje z mezí takovéhoto cíle nebo účelu.
V daném případě  se snížená sazba uplatňovala  při dodání předmětného zboží do všech bytů a bytových domů, a to bez ohledu na konkrétní bytové potřeby a  bez zohlednění rozdílů mezi uživateli bytů, zejména s ohledem na výši jejich příjmů, jejich věk nebo stanovení kritérií umožňujících poskytnout výhodu toliko těm, kteří jsou vystaveni problémům při zajištění energetických potřeb svých domácností. Na uvedený postup tudíž nelze nahlížet jako na uplatnění snížené sazby výlučně s ohledem na sociální účely.
Za další, jelikož vnitrostátní úprava při uplatnění snížené sazby daně nerozlišuje, zda dodání a instalace energeticky úsporných materiálů tvoří podstatnou část hodnoty poskytnuté služby, tak také i tato námitka Komise byla soudem shledána jako oprávněná.

Doplňující informace:
Zákonná úprava EU: čl. 98 odst. 2 a bod 10 přílohy III DPH směrnice 2006/112/ES
Tuzemská zákonná úprava: §§48 a 49 zák. č. 235/04 Sb., o DPH

C-161/14 Komise vs. Velká Británie