PROPADLÁ ZÁLOHA NA SLUŽBY

C - 277/05 Société thermale
ze dne 18. července 2007

Zákazníkem zaplacená záloha při rezervaci ubytování v hotelu, kterou si jeho provozovatel ponechá v případě odstoupení od smlouvy zákazníkem, nepředstavuje úplatu za plnění poskytnuté provozovatelem hotelu, ale jedná se o náhradu vzniklé škody, jenž není předmětem DPH.

Francouzská lázeňská společnost (Société thermale) provozovala městské lázně, včetně hotelových a restauračních zařízení. Při rezervaci pobytů hradili lázeňští hosté rezervační poplatky, jenž byly následně odpočitatelné od pozdější platby za pobytové služby. Dle smluvního ujednání existovala oboustranná možnost odstoupení od smlouvy. V případě, že objednatel zrušil svůj pobyt, jím uhrazený rezervační poplatek si společnost ponechala. Na druhé straně v případě, kdy od smlouvy odstoupila společnost, vznikla jí povinnost vyplatit objednateli dvojnásobnou výši jím složeného rezervačního poplatku. V rámci daňové kontroly byl správce daně názoru, že rezervační poplatky, které představují nevratné zálohy, obdržené v okamžiku rezervace pobytů, jenž si při zrušení rezervace společnost ponechala, musí podléhat DPH. Vůči dodatečnému doměření daně podala Société thermale odvolání s argumentací, že na nevratné zálohy je třeba nahlížet jako na náhradu škody, kterou utrpěla z důvodu nesplnění smlouvy svými klienty, a jako takové tedy nemohou být předmětem DPH.

V daném smyslu byla položena i předběžná otázka, zda nevratné zálohy, jenž jsou hrazeny v rámci smluv o poskytování služeb, v případě, že příjemce služeb využije možnosti odstoupení od smlouvy a poskytovatel si tyto částky ponechá, představují úhradu za rezervační služby, a jako takové podléhající DPH?

SDEU, na rozdíl od názoru generálního advokáta, dospěl k závěru, že v daném případě nevratné zálohy představují paušální odškodnění za zrušení smlouvy, jenž představují náhradu škody vzniklé v důsledku toho, že objednatel pobytu nesplnil smlouvu, a tudíž nemají přímou souvislost s jakoukoli úplatnou službou poskytovatele hotelových služeb. Soud se neztotožnil s názorem generálního advokáta, který dospěl k závěru, že částka zálohy uhrazené v rámci smluv týkajících se poskytování hotelových služeb, je v případě, že klient využije možnosti odstoupení od smlouvy, a hoteliér si tuto částky ponechá, považována za odměnu za poskytnutí rezervace, která jako taková podléhá DPH.
Soudní dvůr principiálně vycházel z ustálené judikatury, že k úplatě za zdanitelné plnění dochází pouze pokud (I) existuje přímá souvislost mezi poskytnutou službou a přijatou úplatou a pokud (II) zaplacené částky představují skutečnou úplatu za identifikovatelnou službu poskytnutou v rámci právního vztahu, v němž dochází vzájemnému plnění. SDEU uvedl, že ani zaplacení nevratné zálohy zákazníkem, ani povinnost provozovatele hotelového zařízení neuzavírat smlouvu s jinou osobou v rozsahu, který by bránil dodržet závazek vůči jeho zákazníkovi, nemohou být kvalifikovány jako vzájemné plnění, neboť za daných okolností uvedená povinnost vyplývá přímo z ubytovací smlouvy, a nikoli ze zaplacení nevratné zálohy. V souladu s obecnými zásadami občanského práva je totiž každá ze smluvních stran povinna dodržovat svoji smlouvu a poskytnout plnění, které stanoví. Povinnost dodržovat tuto smlouvu tedy nevyplývá z uzavření jiné dohody zvláště k tomuto účelu. Povinnost dodržet skutečně uvedenou smlouvu nezávisí ani na případném odškodnění nebo sankci za prodlení, zástavě nebo záloze, ale vyplývá ze samé smlouvy. Dodržení povinnosti provozovatele hotelového zařízení poskytnout dohodnuté plnění nemůže být kvalifikováno jako plnění poskytnuté za zaplacenou zálohu. Vzhledem k tomu, že povinnost rezervace vyplývá ze samotné ubytovací smlouvy, a nikoli ze zaplacení nevratné zálohy, neexistuje zde přímá souvislost mezi poskytnutou službou a přijatou úplatou. Skutečnost, že výše zálohy je v případě obsazení rezervovaného pokoje odečtena z ceny uvedeného pokoje, potvrzuje, že tato nevratná záloha nemůže být úplatou za samostatnou a identifikovatelnou službu. SDEU ve své argumentaci také uvedl, že zatímco v případě obvyklého průběhu smlouvy se nevratná záloha odečítá z ceny služeb poskytnutých provozovatelem hotelového zařízení, a je tedy předmětem DPH, naopak ponechání si nevratné zálohy je následek zákazníkova výkonu možnosti odstoupit od smlouvy, která mu byla nabídnuta, a slouží k odškodnění uvedeného provozovatele na základě odstoupení od smlouvy. Takové odškodnění nepředstavuje odměnu za plnění a netvoří součást základu daně.

Pozn.: Shora uvedené závěry byly překonány následnou judikaturou (C‑250/14 a C‑289/14 Air France a Hop!-Brit Air, C ‑ 242/18 UniCredit Leasing)

Doplňující informace:
EU zákonná úprava: čl. 2 odst. 1 písm. c), čl. 24 odst. 1 a čl. 73 DPH směrnice 2006/112/ES
Tuzemská zákonná úprava: §2 odst. 1 písm. b) a §36 odst. 1 zák. č. 235/04 Sb., o DPH

C – 277/05 Société thermale