ODEPŘENÍ NÁROKU NA VRÁCENÍ DPH Z DŮVODU UPLYNUTÍ PREKLUZIVNÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VRÁCENÍ

C ‑ 533/16 Volkswagen
ze dne 21. března 2018

V situaci, kdy poskytovatel plnění dodatečně opraví své původní pochybení a vystaví opravné daňové doklady obsahující DPH, kterou též dodatečně odvede, pak zahraničnímu odběrateli, jež objektivně dříve nemohl uplatnit svůj nárok na vrácení daně, nelze takovýto nárok na vrácení DPH odepřít s odůvodněním, že již uplynula prekluzivní lhůta pro podání žádosti o vrácení daně.

Slovenská společnost poskytovala plnění německé společnosti Volkswagen, kdy původně neuplatňovala na toto plnění slovenskou daň, neboť byla názoru, že se jednalo o „finanční vyrovnání“, jež není předmětem daně. Po 6 letech si společnost uvědomila své pochybení, tudíž podala dodatečná daňová přiznání a vystavila opravné daňové doklady obsahující DPH, kterou společnost Volkswagen uhradila. Následně Volkswagen podala žádost o vrácení této DPH, kterou slovenský správce daně z části zamítl, a to v rozsahu, jež se týkala již prekludovaných zdaňovacích období (slovenská prekluzivní lhůta pro stanovení daně činila 5 let), neboť byl názoru, že prekluzivní lhůta pro uplatnění nároku na vrácení DPH započala běžen od okamžiku vzniku daňové povinnosti (dodání zboží).

SDEU připomenul, že zavedení prekluzivní lhůty pro uplatnění odpočtu DPH (nebo jako zde vrácení daně) je obecně v souladu s unijním právem, nicméně v daném případě společnost Volkswagen objektivně nemohla uplatnit svůj nárok na vrácení daně, jelikož dříve neměla k dispozici daňové doklady a ani nevěděla, že má být v daném případě DPH uplatněna. Až v návaznosti na tuto opravu byly splněny hmotněprávní věcné a formální požadavky zakládající nárok na odpočet DPH, a společnost Volkswagen tedy mohla požádat o vrácení daně. Jelikož tedy Volkswagen nejednala s nedostatkem řádné péče ani nedošlo ke zneužití nebo uzavírání podvodných koluzních dohod s poskytovatelem plnění, nebylo možno proti nároku na vrácení DPH uplatnit prekluzivní lhůtu, která začala běžet od okamžiku dodání zboží.

Doplňující informace:
Související rozsudky: např. C ‑ 562/17 Nestrade, C – 294/11 Elsacom, C‑518/14 Senatex, C ‑ 507/20 FGSZ Földgázszállító
Zákonná úprava EU: čl. 170 DPH směrnice 2006/112/ES a směrnice 2008/9/ES stanovující prováděcí pravidla pro vrácení DPH
Tuzemská zákonná úprava: §82, §82a a §82b zák. č. 235/04 Sb., o DPH

C ‑ 533/16 Volkswagen