ŽÁDOST O VRÁCENÍ DANĚ NEOBSAHUJÍCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO FAKTURY

C ‑ 346/19 Y-GmbH
ze dne 17. prosince 2020

Pokud žádost o vrácení DPH neobsahuje pořadové číslo faktury, ale obsahuje jiné číslo umožňující identifikovat fakturu, je správce daně povinen považovat žádost za podanou a posoudit ji.
V rámci posouzení je správce daně oprávněn, vyjma případu, kdy má již k dispozici originál nebo kopii faktury, požadovat na žadateli sdělení pořadového čísla, které jednoznačně identifikuje fakturu, a není-li této žádosti vyhověno ve lhůtě jednoho měsíce, je oprávněn žádost o vrácení DPH zamítnout.

Rakouská společnost podala žádost o vrácení německé DPH, kterou německý správce daně zamítl z důvodu, že podaná žádost nebyla opravena do 30. září následujícího roku (společnost byla před uplynutím této lhůty správcem daně několikrát upozorněna, že čísla faktur uvedená v její žádosti neobsahují pořadová čísla faktur, ale pouze referenční čísla, které jsou vedle čísla faktur uvedena na fakturách jako dodatečné klasifikační kritérium).
Předběžnou otázkou se předkládající soud dotázal, zda žádost obsahují uvedené údaje, jež umožňují určit konkrétní fakturu, splňuje požadavky kladené DPH směrnicí na žádost o vrácení daně, a tudíž je správce daně povinen takovouto žádost posoudit jako platně podanou.

Soudní dvůr připomenul, že směrnice 2008/9 odkazuje na pořadové číslo, které jednoznačně určuje fakturu (viz. čl. 226 bod 2 DPH směrnice). Absence takového čísla faktury v žádosti o vrácení daně nicméně nemůže vést k zamítnutí žádosti v případě, kdy by takové zamítnutí bylo v rozporu se zásadou daňové neutrality nebo zásadou proporcionality.
Německo využilo možnost stanovenou v čl.10 uvedené směrnice, tj. od každého žadatele požadovat, aby spolu s žádostí o vrácení daně poskytl originál nebo kopii faktury. V daném případě, nemá-li správce daně k dispozici originál nebo kopii faktury, může na žadateli požadovat sdělení pořadového čísla faktury, a není-li této žádosti vyhověno ve lhůtě jednoho měsíce (viz. čl. 20 odst. 2 směrnice), je oprávněn žádost o vrácení DPH zamítnout.

Doplňující informace:
Související rozsudky: C – 371/19 Komise vs Německo
Zákonná úprava EU: čl. 8 odst. 2 písm. d) a čl. 15 odst. 1 směrnice 2008/9, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení DPH, čl. 226 DPH směrnice 2006/112/ES
Tuzemská zákonná úprava: § 82a zák. č. 235/04 Sb., o DPH

C ‑ 346/19 Y-GmbH