TRANSPOZICE SMĚRNICE DO VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA

C 131/88 Komise vs Německo, C 49/00 Komise vs Itálie, C 410/03 Komise vs Itálie, C 102/08 Salix, C 354/99 Komise vs Irsko, C 334/94 Komise vs Francie
ze dne 18. října 2001 / ze dne 7. března 1996

C 131/88 Komise vs Německo, C 49/00 Komise vs Itálie, C 410/03 Komise vs Itálie, C 102/08 Salix
Provedení směrnice do vnitrostátního práva nevyžaduje nezbytně formální a doslovné převzetí jejích ustanovení do specifické právní normy; může postačovat i obecný právní rámec, pokud tento účinně zajišťuje úplné uplatnění směrnice dostatečně jasným a přesným způsobem. Za účelem splnění požadavku právní jistoty je obzvláště důležité, aby v případě, kdy daná směrnice směřuje k založení práv pro jednotlivce, byli nositelé těchto práv schopni rozpoznat veškerá svá práva a mohli se jich případně dovolávat před vnitrostátními soudy.
Členské státy mají možnost zvolit si normativní techniku, kterou považují pro převzetí ustanovení směrnice za nejvhodnější, mohou se například omezit na převzetí formulace použité ve směrnici nebo rovnocenného výrazu do vnitrostátní právní úpravy.

C 354/99 Komise vs Irsko
Každý členský stát je totiž povinen uskutečnit provedení směrnice tak, aby plně odpovídalo požadavkům na jasnost a jistotu právních situací uloženým zákonodárcem Společenství v zájmu dotčených osob usazených ve členských státech. Za tímto účelem musejí být ustanovení směrnice provedena s nezpochybnitelným závazným účinkem, jakož i s požadovanou specifičností, přesností a jasností.

C 334/94 Komise vs Francie
Konkrétně pouhá správní praxe, která může být měněna podle libovůle správních orgánů a není odpovídajícím způsobem zveřejňována, nemůže být považována za platné splnění povinností uložených Smlouvou o ES.


C 131/88 Komise vs Německo, C 49/00 Komise vs Itálie, C 410/03 Komise vs Itálie, C 102/08 Salix, C 354/99 Komise vs Irsko, C 334/94 Komise vs Francie