SLUŽBY POSKYTOVANÉ ORGANIZÁTOREM SOUTĚŽE ÚČASTNÍKŮM SOUTĚŽE

C - 498/99 Town & Country Factors
ze dne 17. září 2002

Pořádání soutěže, kdy účastníci hradí vstupní poplatek a výherci z řad účastníků obdrží ceny ve formě finančních částek, movitých věcí nebo služeb, financovaných z vybraných vstupních poplatků, představuje činnost, jenž je předmětem DPH.
Základ daně se rovná plné částce vybraného vstupného, který obdržel organizátor soutěže za jím poskytnuté služby soutěžícím, neboť organizátor soutěže měl plně k dispozici vybraný vstupní poplatek, který mu umožňoval pokrýt náklady na jeho činnost.

Společnost Town & Country Factors pořádala různé soutěže, kdy účastníci soutěže hradili vstupní poplatek a výherci z řad účastníků obdrželi ceny ve formě finančních částek, movitých věcí nebo služeb, financovaných z vybraných vstupních poplatků. Dle propagačních materiálů soutěže účastník soutěže souhlasil s tím, že závazek k poskytnutí ceny organizátorem soutěže existoval pouze na základě „čestného slova“, a tudíž výherci nevznikal právní nárok na její obdržení.

Národní soud se dotázal, zda lze pro účely DPH považovat transakci, která je dohodnuta smluvními stranami na bázi „čestného slova“, a tudíž dle národní právní úpravy nevymahatelná právní cestou, za zdanitelné plnění?

Dle SDEU v případě, že se jedná o organizovanou soutěž, takovou jako v posuzovaném případě, zde existuje reciproční výkon mezi organizátorem soutěže a soutěžícími, kdy částka obdržená organizátorem ve formě vybraných vstupních poplatků tvoří protihodnotu jím skutečně obdrženou na oplátku za služby, které poskytl soutěžícím. Nelze oprávněně zaujmout názor, že v uvedeném případě neexistuje právní vztah ve smyslu judikátu C – 16/93 Tolsma z důvodu, že závazek poskytovatele služby není vynutitelný, tam kde nemožnost této vynutitelnosti závazku je odvozena od takové dohody mezi poskytovatelem služby a jejím příjemcem, jako je dohoda kladoucí v tomto smyslu pouhý důraz na právním vztah. Za těchto okolností musí být odpověď na otázku národního soudu ve smyslu, že poskytnutí služby za úplatu, které není založeno na vynutitelnosti závazku, protože poskytovatel je k výplatě ceny zavázán pouze na základě „čestného slova“, představuje transakci, jenž je předmětem DPH.

Doplňující informace:< br />
Související rozsudky: C – 38/93 Glawe, C – 377/11 International Bingo
Zákonná úprava EU: čl. 24 a čl. 73 DPH směrnice 2006/112/ES
Tuzemská zákonná úprava: §14 a §36 zák. č. 235/04 Sb., o DPH

C – 498/99 Town & Country Factors