SLUŽBY POSKYTOVANÉ SPOLEČNÍKEM SPOLEČNOSTI, SE KTEROU MÁ UZAVŘEN PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH

C - 355/06 van der Steen
ze dne 18. října 2007

Fyzická osoba vykonávající činnost jménem a na účet společnosti na základě pracovní smlouvy, kdy tato osoba je též jediným společníkem, jednatelem i zaměstnancem společnosti, není s ohledem na  činnost vykonávanou dle pracovní smlouvy považována za osobu povinnou k dani.

Pan van der Steen nejdříve podnikal jako OSVČ poskytující úklidové služby, později založil společnost s.r.o., která následně převzala jeho  podnikatelské aktivity. Ve společnosti byl jediným společníkem a jednatelem, a též s ní uzavřel pracovní smlouvu, na jejímž základě pobíral měsíční mzdu. Holandský soud položil předběžnou otázku, zda na činnost fyzické osoby, která sama vykonává veškeré  činnosti společnosti, lze nahlížet jako na výkon samostatné ekonomické činnosti, a tudíž ji považovat za osobu povinnou k dani.

Soudní dvůr připomenul, že použití slova „samostatně“  (čl. 4 odst. 4 DPH směrnice) vylučuje z povinnosti uplatňovat daň zaměstnance a další osoby, váže-li je k zaměstnavateli pracovní smlouva nebo jiný právní svazek, který zakládá vztah zaměstnavatele a zaměstnance.
V projednávaném sporu existoval mezi panem van der Steenem a společností vztah zaměstnance a zaměstnavatele. I když úklidové činnosti byly prováděny výlučně van der Steenem, smlouvy o úklidu byly uzavírány společností, která mu platila pevně stanovenou měsíční mzdu. Pan van der Steen též v rámci dané činnosti nejednal svým jménem, na svůj účet a na svou odpovědnost, nýbrž na účet a odpovědnost společnosti. Konečně, van der Steen za své vystupování jako jednatel společnosti a za svou činnost v rámci jednání společnosti nenesl žádné hospodářské riziko vůči třetím osobám.
SDEU tedy odpověděl, že fyzická osoba, která sama vykonává všechny práce jménem a na účet společnosti, a to na základě plnění pracovní smlouvy, jež ji váže k této společnosti, v níž je mimo jiné jediným jednatelem, jediným společníkem i jediným pracovníkem, není sama o sobě s ohledem na tyto práce považována za osobu povinnou k dani.

Doplňující informace:
Související rozsudky: C – 23/98 Heerma,C – 338/98 Komise vs Holandsko, C – 78/02 Karageorgou a další
Zákonná úprava EU: čl. 2(1) a 9(1) DPH směrnice 2006/112/ES
Tuzemská zákonná úprava: §5 zák. č. 235/04 Sb., o DPH

C – 355/06 van der Steen