ZVLÁŠTNÍ REŽIM POUŽITELNÝ NA DODÁNÍ UMĚLECKÝCH DĚL, KTERÁ BYLA POŘÍZENA Z JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

C ‑ 264/17 Mensing
ze dne 29. listopadu 2018

Obchodník s uměleckými díly, který nakupuje umělecká díla od umělců z jiných členských států, má právo si zvolit zvláštní režim ziskové přirážky při následném tuzemském dodání těchto uměleckých děl.
Tento obchodník současně nebí oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně přiznané při pořízení těchto uměleckých děl, a to bez ohledu na skutečnost, že takovéto omezení nároku na odpočet z vnitrostátní úpravy nevyplývá.

Německý obchodník s uměleckými díly nakupoval umělecká díla od umělců z jiných členských států, kdy v rámci dodání tito umělci uplatnili osvobození od daně a obchodník při jejich pořízení přiznával německou DPH, kterou z důvodu následného využití režimu ziskové přirážky nenárokoval jako odpočet. Jelikož německá úprava neumožňovala volbu použití režimu ziskové přirážky v případě pořízení uměleckých děl z jiných členských států, předkládající soud se dotázal, zda takovéto omezení je v souladu s úpravou DPH směrnice. A pokud je v rozporu, zda dotčený obchodník může jak využít předmětný zvláštní režim, tak současně uplatnit nárok na odpočet vstupní daně přiznané při pořízení v případě, že takovéto omezení nároku na odpočet z příslušné vnitrostátní úpravy nevyplývá, neboť příslušné restriktivní ustanovení DPH směrnice do ní nebylo transponováno.

Soudní dvůr provedl rozbor příslušných ustanovení DPH směrnice a shrnul, že pokud by obchodníkovi nebylo umožněno zvolit si použití dotčeného režimu v případě, který je shora uveden, tak by to vedlo k diskriminaci pořízení uměleckých děl od umělců z jiných členských států vůči pořízení uměleckých děl od tuzemských umělců. Soudní dvůr tedy uzavřel, že ve shora uvedeném případě má obchodník právo si zvolit citovaný režim na dodání uměleckých děl, která mu byla dodána v rámci Společenství jako osvobozená od daně.
Ohledně nároku na odpočet DPH přiznané při pořízení pak SDEU konstatoval, že pokud si obchodník zvolí citovaný zvláštní režim, jehož volbu mu umožňuje příslušné ustanovení DPH směrnice, pak použití tohoto režimu je podmíněno tím, že obchodník neuplatní pro tatáž dodání nárok na odpočet. Z uvedeného tedy plyne, že nelze učinit závěr, že si lze zvolit takovýto režim a zároveň požadovat přiznání práva na odpočet s ohledem na skutečnost, že takovéto omezení nároku na odpočet z vnitrostátní úpravy nevyplývá.

Doplňující informace:
Související rozsudky: např. C‑624/15 Litdana
Zákonná úprava EU: čl. 311, 314, 316 a  322 DPH směrnice 112/2006
Tuzemská zákonná úprava: § 90 zák. č. 235/04 Sb., o DPH

C ‑ 264/17 Mensing