POPIS ROZSUDKŮ

TUZEMSKÉ ROZSUDKY
V databázi jsou obsaženy zejména rozsudky Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu, které aktuálním způsobem vykládají příslušné tematické oblasti daňové problematiky. Doplňkově jsou přiřazeny zajímavé rozsudky krajských soudů a vybraná judikatura z oblasti civilního práva.
Rozsudky jsou do databáze zařazovány výběrově podle několika kritérií, zejména podle novosti problematiky, kterou se konkrétní rozsudek zabývá. V dané relaci jsou tedy především vybírány ty rozsudky, které jako první interpretují příslušnou právní úpravu, případně její dřívější výklad upřesňují nebo rozšiřují.
Judikatura je rozčleněna do tematických sekcí, jenž odpovídají základní struktuře příslušných daňových zákonů.
Jednotlivé rozsudky lze v některých případech nalézt pod více sekcemi,  lze-li závěry soudu využít pro výklad různých legislativních ustanovení.
Řazení rozsudků v sekcích odpovídá chronologické publikaci jednotlivých rozsudků.
Každý rozsudek ve svém názvu obsahuje popis v něm řešené problematiky, informaci o spisové značce (příp. jménu žalobce) a datu vydání, dále následuje shrnutí meritorních závěrů soudu, informativní popis sporu a selektivní interpretace soudu. Na závěr jsou doplněny informace o případné publikaci rozsudku ve Sbírce soudních rozhodnutí NSS, zda se jednalo o rozhodnutí rozšířeného senátu NSS, odkaz na související judikaturu, odkaz na příslušnou aktuální zákonnou úpravu a odkaz na zdrojový text rozsudku.
Rozsah jednotlivých informativních textů rozsudků se liší v závislosti na chronologickém výkladu dané problematiky a požadované srozumitelnosti projednávaného případu.

ROZSUDKY SOUDNÍHO DVORA EVROPSKÉ UNIE
Databáze obsahuje kompletní judikatura Soudního dvora EU v oblasti daně z přidané hodnoty. Výjimku představují rozsudky, jejichž využitelnost je omezena změnou legislativy nebo je převážně překonána následným judikatorním vývojem.
V oblasti přímých daní jsou do databáze zařazovány rozsudky, které zpravidla mají přímý vztah k recentní tuzemské legislativě.
Shodně jako v případě tuzemské judikatury jsou rozsudky řazeny pod jednotlivé sekce, které byly zvoleny s ohledem na systematiku a tématické oblasti jednotlivých EU směrnic, a rozsudky obdobně obsahují relevantní identifikační údaje, včetně souvisejících judikatorních a legislativních informací, a odkaz na zdrojový text rozsudku.
Příslušný rozsudek je zpravidla podřazen pod jednu tematickou sekci, která je co do předmětu sporu meritorní. V některých případech, zejména pak tehdy, kdy vnitrostátní soud položil více předběžných otázek, které lze co do jejich předmětu tematicky využít odděleně, je rozsudek uveden, nebo závěry soudu citovány, pod více sekcemi. Ve vybraných případech jsou rozsudky doplněny stanovisky generálních advokátů, jenž jsou pro danou oblast výkladově přínosná.
Rozsah jednotlivých textů rozsudků se také liší v závislosti na selektivní důležitosti posuzované problematiky, její použitelnosti pro výklad tuzemské právní úpravy, chronologickém sledu a komplikovanosti řešeného sporu.
Důležité právní věty jsou  zpravidla uváděny pouze jednou, a to v rozsudku, který byl k dané problematice chronologicky publikován jako první. V případech, kdy je dříve učiněný závěr soudu v následné judikatuře  upřesňován nebo rozšiřován, mohou být dřívější závěry citovány opětovně. Obdobně je tak činěno i v případech,  kdy je to vhodné pro snadnější pochopení interpretace dotčené právní úpravy, jíž se konkrétní spor týká.
Popis konkrétního sporu a otázky položené vnitrostátními soudy, resp. předmět žaloby podané Komisí EU, stejně tak i výkladové závěry Soudního dvora EU představují informativní, zkráceně přeformulovaný text české verze zdrojového rozsudku, který je publikován ve sbírce rozhodnutí Soudního dvora EU. Důležité právní věty jsou buď citovány doslovně, častěji je však použita jejich zjednodušená formulace. V některých případech je text čerpající z české verze poupraven, a to tehdy, neodpovídá-li jeho česká verze jiným jazykovým verzím, a lze-li důvodně předpokládat dílčí nepřesnost českého překladu.

DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S PRODUKTEM
K databázi je nutno přistupovat jako k informativnímu, tematickému uspořádání početné judikatury učiněné v oblasti daňového práva. Jelikož závěry soudů reflektují legislativní úpravu, která byla účinná v době vzniku předmětného sporu,  je vhodné  učinit její porovnání s úpravou následnou nebo současnou. Přestože jsou v databázi obsaženy rozsudky, jejichž využitelnost je co do rozhodujících závěrů aktuální a v současné době plně využitelná, v některých případech musí být závěry soudů podrobeny porovnání s následným legislativním nebo judikatorním vývojem. Z tohoto důvodu je v doplňujících informacích uváděna recentní právní úprava, která je relevantní ve vztahu k řešené problematice.
Shrnutí jednotlivých závěrů nelze vždy plně generalizovat, a to z důvodu, že i zřejmé právní závěry v rozsudku obsažené, nejsou pokaždé plně poplatné materii, která je v textu zdrojového rozsudku shrnuta, ale vycházejí ze všech soudu dostupných podkladových materiálů.
Pro praktickou aplikaci závěrů jednotlivých rozsudků je vhodné současně využívat zdrojové rozsudky, kdy odkazy na ně jsou zpravidla součástí textu, a jejichž plná znění jsou veřejně dostupná na níže uvedených internetových portálech příslušných soudů.

Při vyhledávání rozsudků prostřednictvím pole „Vyhledat“ doporučujeme používat :
–  v případě rozsudků SDEU číslo judikátu, např. 164/16, je-li vyhledáván rozsudek C‑164/16 Mercedes-Benz Financial Services
– v případě tuzemských rozsudků číslo judikátu bez údajů za pomlčkou, např. 10 Afs 264/2016, je-li vyhledáván rozsudek 10 Afs 264/2016 – 38 SPORT-MEDIA-MARKETING.
Dále upozorňujeme, že pro efektivní vyhledávání je potřeba věnovat pozornost přesnému zadání čísla rozsudku, zejména s ohledem na mezerníky před zadáním čísla rozsudku nebo dodatečné znaky (např. čárky, tečky) u čísla rozsudku, neboť pokud se zadá před číslem rozsudku mezerník, resp. další znak před nebo za číslem rozsudku, může dojít k nevyhledání příslušného rozsudku, přestože je v databázi obsažen.
Při vyhledávání judikátů SDEU doporučujeme zadávat pouze číslo judikátu v číselné podobě bez „C-„, např. 164/16 v případě C‑164/16, neboť chybné zadání pomlčky může způsobit nenalezení příslušného rozsudku.
Vyhledávat lze také podle názvů účastníků řízení (ty jsou však v případě tuzemské judikatury v případě fyzických osob uváděny pod iniciály žalobce, tudíž vyhledávání tímto způsobem nemusí být úspěšné) nebo podle jednotlivých pojmů, výrazů a termínů.

 

Tematické utřídění a zpracování judikatury
kolektiv autorů pod vedením Ing. Petra Brejchy – publikace:
DPH v EU/Nový zákon o DPH (2004)
Judikatura Soudního dvora EU v oblasti DPH (2006)

Ilustrativní výběr obsahu portálu
VYBRANÉ ROZSUDKY
Další ukázkové rozsudky lze nalézt pod jednotlivými sekcemi

Odkazy na internetové portály soudů, kde lze nalézt plná znění příslušných rozsudků
Soudní dvůr Evropské unie
Ústavní soud
Nejvyšší správní soud
Nejvyšší soud

Zkratky použité v textu

  SDEU   Soudní dvůr Evropské unie
  AG   Generální advokát
  ÚS   Ústavní soud
  NSS   Nejvyšší správní soud
  RS NSS/ RS   Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu
  NS   Nejvyšší soud
  KS/MS   Krajský soud a Městský soud v Praze
  EU/ES Smlouva     Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie
  DPH směrnice   Směrnice 2006/112/ES  o společném systému DPH
  Šestá směrnice    Směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států     týkajících se daní z obratu – Společný systém DPH: jednotný základ daně
  Třináctá směrnice   Směrnice 86/560/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států   týkajících se daní z obratu – Úprava vracení DPH  osobám povinným k dani   neusazeným na území Společenství
  DŘ   Zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
  ZSDP   Zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
  ZDP   Zák. č. 586/1992., Sb., o daních z příjmů
  ZoR   Zák. č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu
  ZDPH   Zák. č. 235/2004, Sb., o DPH, zák. č. 588/1992., Sb., o DPH
  Zákon o trojdani

 

 ZDNNV

ZDS

ZDN

  Zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu     nemovitostí

Zák. op. Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Zák. č. 16/1993 Sb., o dani silniční

Zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

 občanský zákoník

NOZ

  Zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

  Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 obchodní zákoník

ZOK

  Zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

  s.ř.s.   Zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní