JUDIKATORNÍ ODKLON V OTÁZCE EXISTENCE STÍŽNOSTI JAKO PODMÍNKY PRO PODÁNÍ ZÁSAHOVÉ ŽALOBY

20. prosinec 2017

Rozšířený senát NSS se jednak vyjádřil k otázce, zda podání stížnosti, a na ní případně navazující žádosti o její prošetření, mají vliv na počátek běhu subjektivní lhůty pro podání deklaratorní žaloby proti nezákonnému zásahu správního orgánu (tedy žaloby prostřednictvím níž se žalobce toliko domáhá určení, že zde v minulosti existoval nezákonný zásah).  Dle NSS jelikož podání této žaloby není podmíněno vyčerpáním zákonem předvídaných prostředků ochrany, pak  jejich případné podání nemá vliv na běh subjektivní lhůty pro podání žaloby.

Dále se Rozšířený senát NSS zabýval otázkou, zda  tuto stížnost, resp. prošetření způsobu jejího vyřízení je nutno vyčerpat před podáním zásahové žaloby proti nezákonnému zásahu, který doposud nebyl ukončen. Dle názoru NSS  uvedené instituty nejsou jiným právním prostředkem ochrany, který je nutno před podáním žaloby na ochranu před nezákonným zásahem vyčerpat, tudíž jejich případné podání obdobně nemá vliv na běh subjektivní lhůty pro podání žaloby.

Podrobnosti k rozsudku