MOŽNÉ NEPOUŽITÍ SAZBY PENÁLE Z DODATEČNĚ SNÍŽENÉ DAŇOVÉ ZTRÁTY DLE ZSDP A JEJÍ NAHRAZENÍ PŘÍZNIVĚJŠÍ SAZBOU DLE DŘ

13. březen 2015

Čtvrtý senát NSS předkládá k posouzení RS otázku, zda penále z dodatečně doměřené nižší daňové ztráty, které správce daně vyměřil dle ZSDP v době účinnosti DŘ, má povahu trestu, na nějž je třeba aplikovat mezinárodní lidskoprávní úmluvy s důsledkem retroaktivní aplikace zákona ve prospěch žalobce. Jinými slovy, zda sazba penále ve výši 5 % při snižování daňové ztráty dle ZSDP má být nahrazena sazbou pouze ve výši 1 %, tak jak stanoví DŘ.