MOŽNOST ODMÍTNOUT OSVOBOZENÍ OD DPH PŘI INTRAKOMUNITÁRNÍM DODÁNÍ ZBOŽÍ Z DŮVODU NEUVEDENÍ DPH DIČ POŘIZOVATELE NA FAKTUŘE

16. červenec 2012

Generální advokát P. Cruz Villalón zveřejnil své stanovisko ve věci C-587/10 Vogtländische Straßen týkající se otázky možnosti odmítnutí přiznat osvobození při řetězovém intrakomunitárním dodání zboží, a to z důvodu, že prostřední pořizovatel nesdělil své DPH DIČ prvnímu dodavateli.
V daném případě prostřední pořizovatel byl osobou podléhající dani se sídlem ve třetí zemi, jenž nebyl registrován pro účely DPH v žádném členském státě EU. V rámci pořízení zboží tento pořizovatel poskytl německému dodavateli DPH DIČ svého zákazníka (konečného pořizovatele). Dodavatel vystavil pořizovateli fakturu, ve které uvedl DPH DIČ konečného pořizovatele a dodání považoval za osvobozené od DPH. Německý správce daně neuznal osvobození takovéhoto intrakomunitárního dodání zboží s odůvodněním, že pořizovatel nebyl registrován v EU, tudíž nebyly splněny podmínky pro osvobození od daně.
Generální advokát dospěl k závěru, že pro osvobození intrakomunitárního dodání zboží VI. směrnice neukládá podmínku uvedení DPH DIČ pořizovatele na faktuře, ale rozhodná je pouze skutečnost, že tento pořizovatel uskutečnil pořízení zboží v rámci své ekonomické činnosti, a to i za předpokladu, že pořizovatel není registrován k DPH v žádném členském státě EU. Dle jeho názoru by bylo v rozporu se zásadou daňové neutrality, pokud by dodavateli nebylo přiznáno osvobození, ale zároveň by pořízení zboží podléhalo DPH v členském státu konečného pořizovatele. Dále AG uvedl, že pro osvobození intrakomunitárního dodání zboží není možné požadovat na dodavateli, aby prokázal, že pořizovatel v souvislosti s pořízením zboží podal ve státě určení daňové přiznání.
Uvedené posouzení je platné za předpokladu, že se dodavatel neúčastnil podvodném jednání, kdy lze v takovémto případě osvobození od daně odmítnout.