MOŽNOST PROVÉST OPRAVU ZÁKLADU DANĚ I V PŘÍPADĚ, ŽE VĚŘITEL NEPŘIHLÁSIL POHLEDÁVKU DO INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ

20. červen 2020

Soudní dvůr EU vynesl rozsudek zabývající se otázkou, zda lze věřiteli odmítnout nárok na provedení opravy základu daně toliko na základě skutečnosti, že opomenul přihlásit pohledávku do insolvenční řízení.
Soudní dvůr dospěl k závěru, že pokud nepřihlášení pohledávky vyústí v její zánik po ukončení insolvenčního řízení, a věřitel prokáže, že i kdyby pohledávku řádně přihlásil, nevedlo by to k jejímu vymožení, pak mu nelze z pouhého citovaného důvodu odmítnout nárok na opravu základu daně. V daném ohledu má příslušná úprava DPH směrnice přímý účinek.
Tento závěr SDEU tedy pro věřitele otevírá prostor domoci se vrácení daně i v případě, že svou pohledávku do insolvenčního řízení nepřihlásí. Lze předpokládat, že na citovaný závěr zareaguje správce daně formou metodické informace, kdy budoucnost ukáže, zda výklad jím přijatý bude souladný se závěry SDEU.

Podrobnosti k rozsudku