NOVÁ SMĚRNICE STANOVUJÍCÍ PRAVIDLA FAKTURACE PRO ÚČELY DPH

10. říjen 2011

Od ledna 2013 začne platit nová směrnice, kterou se mění DPH směrnice, a to s ohledem na pravidla fakturace. Cílem směrnice je sjednocení pravidel pro fakturaci vybraných intrakomunitárních plnění, čímž by mělo dojít k zajištění jednotnosti informací uváděných v souhrnných hlášeních. Směrnice mimo jiné upřesňuje, že faktura bude vystavena v souladu s národní právní úpravou státu, ve kterém dochází k uskutečnění plnění. Výjimkou budou případy přenesení povinnosti přiznat daň způsobem samovyměření, kdy se vystavení faktury bude řídit národní úpravou státu poskytovatele plnění.
SMĚRNICE 2010/45/EU