NSS ODMÍTL PŘIZNÁNÍ ÚROKU Z PRODLENÍ V PŘÍPADĚ, ŽE NADMĚRNÝ ODPOČET NA DPH JE Z DŮVODU ZAHÁJENÍ VYTÝKACÍHO ŘÍZENÍ VRÁCEN PO UPLYNUTÍ LHŮTY PRO JEHO VRÁCENÍ

7. listopad 2012

V nedávném rozsudku NSS opětovně rozhodl, že se žalobou na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu nelze domáhat ochrany v těch případech, kdy se jedná o neodůvodněné oddalování vydání meritorního rozhodnutí (platebního výměru po ukončení vytýkacího řízení), tedy fakticky o nečinnost správního orgánu. Vůči takovémuto účelovému prodlužování vytýkacího řízení správcem daně je možná toliko právní ochrana spočívající v žalobě na nečinnost správního orgánu.
Na základě dotčené žaloby na ochranu před nezákonným zásahem NSS neshledal jako v rozporu s právem EU ustanovení ZDPH a ZSDP, kdy se zákonná lhůta pro vrácení přeplatku odvozuje od vydání platebního výměru po ukončení vytýkacího řízení, tudíž až od tohoto dne může být nárokován případný úrok z prodlení.
V daném ohledu se nabízí otázka, jak by o požadovaném nároku na přiznání úroku z prodlení soud rozhodl, jednalo li by se o žalobu proti konečnému rozhodnutí správce daně ve věci vyměření daně. Nicméně i v daném případě nelze předpokládat odklon od stávajícího judiciálního posouzení, které je potvrzeno předchozí judikaturou NSS. Nakolik uvedené závěry NSS budou i do budoucnosti soudem zastávány, a to s ohledem na judikaturu SDEU, snad plně vyjasní budoucí judikatura.