ODPOČET VSTUPNÍ DPH U SLUŽEB POŘÍZENÝCH V SOUVISLOSTI S  NABYTÍM PODÍLŮ V DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTECH

21. duben 2015

Generální advokát Mengozzi poskytl své stanovisko ve věci (C-108/14 a C-109/14)) odpočtu DPH u služeb pořízených holdingovými společnostmi za účelem získání kapitálu, který byl následně využit pro účely nabytí podílů v dceřiných společnostech. Generální advokát se neztotožnil s názorem německého správce daně, že dotčené společnosti mohly uplatnit pouze krácený nárok na odpočet (s odůvodněním, že držba podílů není ekonomickou činností). Dle Generálního advokáta, s ohledem na skutečnost, že se holdingové společnosti podílely na úplatném vedení dceřiných společností, měly dotčené pořízené služby bezprostřední souvislost s celkovou ekonomickou činností společností, tudíž nebyl důvod krátit odpočet vstupní daně dle poměru mezi ekonomickou a neekonomickou činností.

V daném sporu se Generální advokát vyjádřil také k vnitrostátnímu omezení pro vytvoření DPH skupiny, kdy připustil vnitrostátní úpravu podmiňující členství v DPH skupině existencí vztahů nadřízenosti a podřízenosti mezi jednotlivými členy pouze v případě, že je takovouto podmínkou sledován boj proti daňovým únikům.