OKOLNOSTI, ZA KTERÝCH LZE ODEPŘÍT ODBĚRATELI ZBOŽÍ NÁROK NA ODPOČET DPH V PŘÍPADĚ, ŽE DODAVATEL UVEDENÝ NA DAŇOVÉM DOKLADU JE NEKONTAKTNÍ

30. říjen 2015

Soudní dvůr se aktuálně vyjádřil k otázce, za jakých podmínek lze odběrateli odmítnout přiznat nárok na odpočet DPH z pořízeného zboží v případě, že dodavatel uvedený na daňovém dokladu je nekontaktní a na základě provedeného šetření nelze určit skutečného dodavatele zboží.
Dle závěrů Soudního dvora, neplyne-li z objektivních skutečností, že odběratel věděl nebo musel vědět, že dotčené plnění je součástí podvodu, pak mu nelze odepřít nárok na odpočet DPH pouze z důvodu, že daňový doklad byl vystaven nekontaktním subjektem. Správce daně také není oprávněn na odběrateli vyžadovat, aby ověřil, že vystavitel faktury má dotčené zboží k dispozici a je s to uvedené zboží dodat, a zda splnil své povinnost podat daňové přiznání a uhradit DPH.

Podrobnosti k rozsudku