OPRÁVNĚNÍ VĚŘITELŮ SNÍŽIT DPH U POHLEDÁVEK, KTERÉ VZNIKLY NEJPOZDĚJI 6 MĚSÍCŮ PŘED ROZHODNUTÍM O ÚPADKU

15. leden 2015

Nejvyšší správní soud se v aktuální judikatuře vypořádal s otázkou, jejíž zodpovězení v minulém roce přenesl na prvostupňový soud.  NSS nepřijal závěry prezentované správcem daně, které vycházely z převažující správní praxe. Ve svém rozhodnutí soud v relaci k úpravě DPH zohlednil charakteristické rysy insolvenčního řízení, kdy dle jeho názoru záměrem zákonodárce bylo poskytnout daňovou výhodu pouze těm věřitelům, kteří dlužníkovi poskytli plnění v období, o němž lze přiměřeně usuzovat, že se jedná o období, ve kterém se dlužník nacházel v úpadku, tj. pouze těm věřitelům, jejichž pohledávky vznikly ve lhůtě, jejíž počátek je dán dnem, který předchází dni vydání rozhodnutí o úpadku, a konec posledním dnem  šestého měsíce ode dne předcházejícího dni rozhodnutí o úpadku. Dotčenou daňovou výhodu tudíž nemohou získat věřitelé  starších pohledávek vzniklých před  posledním dnem uvedené lhůty.

Uvedeno na příkladu:  den, který předchází dni vydání rozhodnutí o úpadku, je 15. prosinec 2014, posledním dnem lhůty je 15. červen 2014 a věřitelé  pohledávek, které vznikly před 15. červnem 2014, již nejsou oprávněni provést opravu DPH. 

 

Podrobnosti k rozsudku naleznete zde >>