OSVOBOZENÝ PŘÍJEM Z PRODEJE SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA BYTOVÉM DOMĚ

22. prosinec 2015

Nejvyšší správní soud navázal na svou předchozí judikaturu a ve sporu, který se týkal možnosti využití osvobození od daně v případě příjmů dosažených z prodejů bytových jednotek, se přiklonil k názoru, že dotčené osvobození lze použít i na případy, kdy je prodáván spoluvlastnický podíl na bytovém domě, se kterým je spojeno právo užívat konkrétní byt, pokud jsou obdobně splněny podmínky časového testu jako by tomu bylo v případě prodeje konkrétní bytové jednotky.

Podrobnosti k rozsudku