OTÁZKA, ZDA CENA OBDRŽENÁ ZA PLNĚNÍ V PŘÍPADĚ DAŇOVÉHO PODVODU ZAHRNUJE DPH?

9. březen 2021

Minulý týden publikoval generální advokát stanovisko, ve kterém posuzoval otázku, zda poskytovatelem obdržená cena plnění již obsahovala daň. Od v minulosti řešeného případu, ve kterém Soudní dvůr dospěl k závěru, že pokud není zřejmé, zda je cena sjednána včetně nebo bez DPH, pak se v zásadě rozumí cenou zahrnující DPH, se skutkové okolnosti nyní posuzované věci lišily v tom, že k plnění došlo mezi spřízněnými osobami, které plnění zatajily, tj. jak poskytovatel, tak odběratel dotčené (a na něj navazující) plnění nefakturovali, neúčtovali o něm a nepřiznali daň z příjmů a DPH.
Generální advokát dospěl k závěru, že správce daně, který odhalí takovéto nepřiznané plnění, může považovat cenu dohodnutou mezi stranami za cenu nezahrnující DPH. Nicméně poukázal na to, že v daném případě nelze automaticky vycházet z předpokladu, že přijatá cena neobsahuje daň, ale poskytovateli musí být umožněno prokázat, že obdržená částka v podstatě odpovídá obvyklé ceně plnění včetně DPH.
Ke shora uvedenému závěru Soudního dvora pak generální advokát uvedl, že jej lze použít v situaci, kdy odběratel byl v dobré víře, že se neúčastní podvodu na DPH, ke kterému dochází v rámci předmětného obchodního řetězce.