PLNĚNÍ POSKYTOVANÉ NEZÁVISLÝM SESKUPENÍM OSOB SVÝM ČLENŮM

4. květen 2017

Soudní dvůr EU dnes vydal rozsudek týkající se problematiky osvobození od daně v případě služeb, které poskytují nezávislá seskupení osob svým členům (viz. tuzemská úprava § 61 písm. g) ZDPH). Soud posuzoval slučitelnost lucemburské právní úpravy s DPH směrnicí, neboť dle této vnitrostátní úpravy citovaná seskupení osob poskytovala svým členům služby osvobozené od daně, pokud byla naplněna podmínka, že obrat za zdanitelná plnění, která dotčení členové poskytovali vedle svých osvobozených plnění, nečinil více jak 30 % jejich celkového ročního obratu, tj. tato vnitrostátní úprava umožňovala využívat osvobození i v případě služeb, které sloužily jednotlivým členům pro jejich zdanitelnou činnost.
SDEU shledal žalobní důvody Komise jako opodstatněné jednak co nemožnosti osvobodit od daně poskytnutí služeb v uvedeném případě, jednak co do nemožnosti člena uplatnit nárok na odpočet daně z plnění, jejichž příjemcem bylo citované seskupení osob.

Podrobnosti k rozsudku