POVINNOST NÁJEMCE DOPLATIT VŠECHNY LEASINGOVÉ SPLÁTKY V PŘÍPADĚ PŘEDČASNÉHO UKONČENÍ LEASINGOVÉ SMLOUVY

11. červenec 2019

Soudní dvůr vynesl rozsudek částečně se týkající i problematiky, ke které tuzemská praxe nepřistupuje jednotně. Jedná se o problematiku plateb, které musí dle smluvního ujednání nájemce uhradit leasingové společnosti v případě, že dojde k předčasnému ukončení leasingové smlouvy z důvodu neplacení leasingových splátek.
V tuzemsku převažuje názor, že takovéto platby představují „náhrady škody“, a tudíž se nejedná o úplatu za zdanitelné plnění. Soudní dvůr tento názor nesdílí, neboť takovouto platbu je nutné považovat za protiplnění za službu leasingové společnosti, a jako taková podléhá DPH.

Podrobnosti k rozsudku