REKLASIFIKACE PŘÍJMŮ Z OBCHODNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ NA PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

29. duben 2016

NSS vydal další rozsudek doplňující mozaiku problematiky reklasifikace příjmů z obchodněprávních vztahů na příjmy ze závislé činnosti. V daném rozsudku se soud posunul zatím nejdále v úvahám o svobodné volbě stran co do sjednání pro ně nejvýhodnějšího smluvního vztahu a z něho plynoucích veřejnoprávních dopadů. Soud akcentoval svobodu vůle smluvních stran na uspořádání jejich vzájemných vztahů a zdůraznil zdrženlivost státních orgánů při přehodnocení takto projevené vůle. NSS uzavřel, že pokud povaha činnosti umožňuje v rovině soukromého práva zvolit vícero alternativních smluvních úprav, pak je pouze na smluvních stranách, aby tuto volbu za zohlednění výhod a nevýhod toho či onoho smluvního typu, včetně zohlednění efektů daňových, učinily.
Závěry tohoto rozsudku a úvahy v něm prezentované se tedy dotknou širokého spektra společenských vztahů a vazeb v nich existujících, kdy přetrvává určitá dávka nejistoty co do daňového režimu z nich plynoucích.

Podrobnosti k rozsudku