RUČENÍ ČLENA PŘEDSTAVENSTVA ZA SPOLEČNOSTÍ NEODVEDENOU DPH

3. červen 2022

Generální advokátka vydala své stanovisko k otázce, zda vnitrostátní úprava stanovující povinnost solidárního ručení člena představenstva společnosti, který svým jednáním (opakovaným neoprávněným zvýšením své odměny za výkon funkce) způsobil, že společnost nebyla schopna uhradit dluh na DPH, do působnosti unijního práva (konkrétně čl. 325 SFEU a čl. 205 nebo 273 DPH směrnice).
Dle názoru generální advokátky uvedené solidární ručení za cizí daň není předmětem DPH směrnice a nespadá do oblasti působnosti unijního práva, tudíž SDEU nemá pravomoc odpovědět na položené otázky. Nicméně bude-li Soudní dvůr názoru, že tuto pravomoc má, tedy v případě, že toto ručení lze chápat jako provádění DPH směrnice, pak lze na předběžné otázky odpovědět ve smyslu, že unijní právo takovéto ručení nevyžaduje, ani mu ovšem nebrání. Má-li se pak předmětné ručení opřít o čl. 273 DPH směrnice, pak jako takové slouží k legitimnímu cíli a splňuje zásadu proporcionality.