RUČENÍ ZA DPH NA ZÁKLADĚ POUHÉ SKUTEČNOSTI, ŽE POSKYTOVATEL PLNĚNÍ JE ZVEŘEJNĚN V SEZNAMU NESPOLEHLIVÝCH PLÁTCŮ

23. únor 2021

Nejvyšší správní soud včera zveřejnil rozsudek týkající se výkladu institutu ručení příjemce plnění za daň neodvedenou poskytovatelem, o kterém je zveřejněna informace, že je nespolehlivým plátcem.
Soud dospěl k závěru, že samotná skutečnost, že o poskytovateli zdanitelného plnění je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna informace, že je nespolehlivým plátcem, nemůže bez dalšího založit ručitelský vztah podle § 109 odst. 3 zákona o DPH.
Soud se také vyjádřil k otázce, zda za situace, kdy k úhradě daně ze strany nespolehlivého plátce prokazatelně došlo, byť tato daň byla správcem daně použita na úhradu jeho dřívějších daňových nedoplatků, se jedná o situaci, kdy zde skutečně existuje nezaplacená daň, a tudíž lze aktivovat ručitelský vztah.

Podrobnosti k rozsudku