USKUTEČNĚNÍ PLNĚNÍ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY O PRONÁJMU

27. únor 2012

Soudní dvůr se v nedávné době mimo jiné vyjádřil k otázce, zda na základě smlouvy o pronájmu, přestože v nájemní smlouvě není uvedena povinnost nájemce nabýt předmět leasingu po uplynutí doby leasingu, může dojít k dodání zboží, v daném předmětu sporu k pořízení investičního majetku pro posouzení následného poskytnutí služby pro soukromou potřebu. Dotčené závěry soudu (s ohledem na výše uvedené) jsou v ČR použitelné pravděpodobně pouze omezeně, a to s ohledem na případný legislativní vývoj, neboť příslušná tuzemské úprava upravuje tuto problematiku jasným způsobem (§13 odst. 3 písm. d) ZDPH), kdy stávající znění uvedeného ustanovení ZDPH je v rozporu se závěry prezentovanými Soudním dvorem.
I v meritu posuzované věci, kterým bylo vnitrostátní zamezení vzniku nároku na odpočet při pořízení zboží nebo služeb určených k bezúplatným plněním, jsou závěry soudu použitelné jen částečně, neboť stávající tuzemská úprava přebírá možnost danou čl. 168a odst. 2 EU DPH směrnice (§75 odst. 1 a 2 a § 14 odst. 4 písm. a) ZDPH.
Podrobnosti k danému rozsudku naleznete zde >>