VÝKON FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON EKONOMICKÉ ČINNOSTI

13. červen 2019

Soudní dvůr EU dnes zveřejnil rozsudek zabývající se otázkou, zda lze výkon členů dozorčích orgánů právnické osoby (zde člena dozorčí rady nizozemské nadace) považovat za samostatný výkon ekonomické činnosti. V daném případě Soudní dvůr dospěl k závěru, že jelikož člen dozorčí rady v rámci výkonu své funkce nejedná na svůj účet a svou odpovědnost, a také nenese ekonomické riziko vyplývající z výkonu své funkce, pak nevykonává ekonomickou činnost samostatně.
NSS dříve posoudil výkon funkce jednatele obchodní korporace jako výkon samostatné ekonomické činnosti (2 Afs 100/2016-29), a to zejména s ohledem na existenci odpovědnosti jednatele za škodu, kterou obchodní korporaci způsobí, resp. v určitých případech i odpovědnost za závazky obchodní korporace. Rozsudek Soudního dvora může oponentům citované judikatury poskytnout prostor pro další argumentaci, jež může napomoci případné změně ustálené judikatury, byť tento rozsudek jasně nepopírá dříve učiněné závěry NSS, a to s ohledem na určité odlišnosti skutkových okolností obou situací.

Podrobnosti k rozsudku