ZDANĚNÍ DIVIDEND VYPLACENÝCH V OBDOBÍ PŘED PŘISTOUPENÍM ČLENSKÉHO STÁTU K EU

10. říjen 2020

Soudní dvůr se vyjádřil k otázce, zda pro určení daňového režimu výplaty zálohy na dividendy, ke které došlo v roce 2003, tedy před přistoupením Slovenska k EU, bylo možné užít úpravu směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností, a to za situace, kdy k pravomocnému doměření srážkové daně ze zálohy na dividendy došlo ať po přistoupení Slovenska k EU (C – 113/20 Slovenský plynárenský priemysel).
SDEU konstatoval, že Smlouva o přistoupení, mimo jiné Slovenska k EU, neobsahuje zvláštní ustanovení týkající se použití citované směrnice před přistoupením ve Smlouvě dotčených států k EU, tudíž úprava směrnice se na daňový režim citované výplaty zálohy nepoužije.