ZRUŠENÍ OSVOBOZENÍ NOVÝCH STAVEB OBYTNÝCH DOMŮ OD DANĚ Z NEMOVITOSTÍ – PŘÍPUSTNÁ NEPRAVÁ RETROAKTIVITA

10. září 2012

Zákonem č. 1/2009 Sb. bylo zrušeno do té doby platné ustanovení zákona o dani z nemovitostí (§ 9 odst. 1 písm. g), které na dobu 15 let osvobozovalo od daně z nemovitostí stavby nových obytných domů ve vlastnictví fyzických osob, sloužící k jejich trvalému bydlení. V daném sporu žalobce napadl uvedené zrušení osvobození, neboť dle jeho názoru příslušná legislativní změna představovala nepřípustnou retroaktivu.
Ústavní soud po zvážení okolností, které zákonodárce vedly k přijetí zákona č. 1/2009 Sb., po posouzení procesu jeho přijetí a konstrukce přechodných ustanovení, jakož i po zvážení dopadů do právní sféry žalobce, dospěl k závěru, že se v daném případě o nepřípustnou nepravou retroaktivitu nejednalo.
Dle Ústavního soudu přijetí zákona č. 1/2009 Sb., resp. jeho přechodnému ustanovení, staví žalobce v podstatě „pouze“ újmu spočívající v nové povinnosti platit daň z nemovitostí. Takový zájem žalobce na zachování předchozí právní úpravy však nemůže převážit důvody veřejného zájmu, které ke změně legislativy vedly – tj. společenské a legislativní změny a v jejich důsledku se zvyšující nedůvodnou nerovnost mezi poplatníky daně z nemovitostí.

Podrobnosti k rozsudku naleznete zde >>