VÝDAJE VŮČI PŘÍJMŮM Z REKLAM, KTERÉ PLYNOU NEZISKOVÝM POPLATNÍKŮM

29 Af 62/2013 - 44
ze dne 21. září 2015

Neziskoví poplatníci mohou vůči příjmům z reklam uplatnit daňově uznatelné výdaje, musí však prokázat jejich věcnou a časovou souvislost s předmětnými příjmy.

Ve Sbírce rozhodnutí NSS byl zveřejněn rozsudek Krajského soudu v Brně, který se týkal uplatnitelnosti výdajů vůči zdanitelným příjmům z reklam, které plynuly nadačnímu fondu. Hlavní činností nadačního fondu byla podpora kulturních, sportovních a podobných aktivit veterinárních lékařů, kdy za tímto účelem organizoval sportovní a kulturní akce, na kterých propagoval zboží a služby různých zadavatelů reklamy.

Krajský soud uvedl, že nelze akceptovat postup nadačního fondu, který veškeré výdaje na pořádání akce zaúčtoval jako daňově neúčinné a po skončení akce část těchto výdajů přeúčtoval na daňově účinné, a to do výše příjmů z reklam. V takovémto postupu se zcela vytrácí věcná souvislost příjmů s náklady požadovaná ZDP. Výše příjmů by takto nezávisela na vynaložených nákladech, ale naopak výše nákladů by de facto závisela na získaných příjmech. Zmíněná souvislost však znamená, že bez vynaložení uvedených nákladů by nadační fond očekávané příjmy vůbec nezískal či ani neměl možnost získat.
Je pravdou, že bez výdajů na organizaci daných akcí by nebylo možno reklamní činnost provádět, zároveň by však bez těchto výdajů nebylo možno provádět ani hlavní činnost nadačního fondu, tedy podporovat kulturní, sportovní a podobné aktivity veterinárních lékařů. Nelze tedy výdaje na organizaci dané akce ve výši příjmů z reklamy automaticky považovat za daňově uznatelné.

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: 9/2016
Rozšířený senát: NE
Zákonná úprava: § 18a odst. 2 zák. č. 586/1992., Sb., o daních z příjmů

29 Af 62/2013 – 44