ODPISOVÁNÍ STAVEBNÍ ČÁSTI FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

5 Afs 307/2017 - 33 REZFIN
ze dne 21. března 2019

Konstrukce FVE, sestávající se z kabelových svodů, zabezpečení a stojanů, jejímž prostřednictvím je FVE uchycena na střeše budovy, představuje technické zhodnocení budovy.

Žalobkyně na střeše pronajaté budovy zhotovila fotovoltaickou elektrárnu (FVE), jež se sestávala z fotovoltaických panelů a konstrukce je držící na střeše. Předmětem sporu byla otázka, zda výdaje na zhotovení konstrukce (kabelové svody, zabezpečení a nosné stojany), včetně výdajů na stavební úpravy, měly být zahrnuty do vstupní ceny technologické části FVE nebo se jednalo o technické zhodnocení budovy. Dle názoru žalobkyně uvedená konstrukce představovala příslušenství FVE, bez něhož by FVE nebyla schopna provozu, tudíž představovala součást FVE dle § 30b ZDP.

NSS uvedl, že podle § 30b ZDP se odpisuje výhradně taxativně vymezený hmotný majetek označený v SKP kódem skupin 31.10, 31.20 nebo 32.10. Vzhledem k povaze produkce, která splňuje uvedenou klasifikaci, do těchto skupin spadají například solární panely, měniče a rozvaděče. Odpisování podle § 30b se má zjevně týkat pouze takto vymezené tzv. technologické části FVE. Oproti tomu tzv. stavební část FVE do uvedených skupin zařadit nelze. Do skupin SKP 31.10, 31.20 a 32.10 tedy nelze zařadit nosné konstrukce (stojany), jejichž pomocí je technologie FVE uchycena na střeše budovy, ani kabelové svody a zabezpečení, které taktéž slouží k tomu, aby technologická část FVE mohla být umístěna na střeše budovy. Nejedná se o zařízení přímo sloužící pro výrobu elektřiny ze slunečního záření ve smyslu § 30b ZDP. Náklady na ně tak nelze zahrnout do vstupní ceny tzv. technologické části FVE.
NSS tedy uzavřel, že jakkoliv tzv. stavební část a technologická část FVE tvoří jeden (technicky) funkční celek, přesto jednotlivý hmotný majetek, který je jejich součástí, podléhá různému způsobu daňového odpisování.

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: NE
Rozšířený senát: NE
Související rozsudky: 8 Afs 233/2018-35
Zákonná úprava: §30b zák. č. 586/1992., Sb., o daních z příjmů

5 Afs 307/2017 – 33 REZFIN