SMLUVNÍ POKUTA JAKO ZDANITELNÝ PŘÍJEM – CENA DÍLA JAKO DAŇOVÝ VÝDAJ SOUVISEJÍCÍ S OBDRŽENOU POKUTOU

8 Afs 8/2011 – 136
ze dne 29. dubna 2011

Mezi smluvní pokutou za pozdní dodání díla a cenou za dílo neexistuje příčinná souvislost, která by umožňovala učinit závěr, že uhrazená cena díla je výdajem přímo souvisejícím se zdanitelným příjem v podobě smluvní pokuty.

Stěžovatel obdržel od stavitele rodinného domu smluvní pokutu za jeho pozdního dokončení. Správce daně označil tuto pokutu za zdanitelný příjem stěžovatele, který naopak tvrdil, že se jednalo o slevu z ceny domu, neboť ten vykazoval vady, což dokládal zejména znaleckým posudkem. Podpůrně stěžovatel také tvrdil, že cena, kterou za dům uhradil, je výdajem dle § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP, neboť má přímou souvislost s obdrženou smluvní pokutou.

NSS nejprve potvrdil závěr, podle kterého stěžovatel neprokázal tvrzení o existenci vad předmětného díla. Toto jeho tvrzení bylo totiž ve zjevném rozporu s obsahem protokolu o ústním jednání ve věci kolaudace předmětné stavby, kdy účastníci smlouvy o dílo svými podpisy stvrdili absenci vad a nedodělků. Dále soud neshledal důvodnou ani námitku, že svědeckou výpovědí a znaleckým posudkem bylo prokázáno, že stěžovatel uplatnil kromě smluvní pokuty také nároky z vad díla ve formě požadované slevy z ceny díla. NSS tedy uzavřel, že stěžovatel neprokázal, že platba formálně označená jako smluvní pokuta, nebyla ve skutečnosti smluvní pokutou (a tedy předmětem daně), ale plněním z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla ve formě slevy z ceny díla.
Ohledně možnosti považovat uhrazenou cenu díla za výdaj ve smyslu § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP soud nejprve připomenul, že rozdíl mezi oběma prvními odstavci § 24 spočívá v tom, že pro výdaje podle odstavce 2 je stanovena nezbytná věcná souvislost s činností poplatníka, nikoliv s jeho příjmy (jako je tomu v případě výdajů podle odstavce 1). V posuzované věci nebyla cena za dílo zaplacena v přímé souvislosti se získáním příjmu v podobě smluvní pokuty. Nárok stěžovatele na zaplacení pokuty, jakožto peněžité sankce za pozdní předání díla, vznikl bez ohledu na to, zda stěžovatel již uhradil cenu za dílo. Tento nárok stěžovateli vznikl na základě skutečností, jež vyvstaly pouze na straně zhotovitele, a stěžovatel zaplacením ceny za dílo tento nárok nijak neovlivnil. Není tedy možné, aby stěžovatel na základě skutečnosti, že uhradí cenu za provedené dílo, očekával příjem v podobě smluvní pokuty.

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: NE
Rozšířený senát: NE
Související rozsudky: 8 Afs 2/2007 – 98, 5 Afs 95/2006 – 80
Zákonná úprava: §10(1), §10(4) a §24(2)(zc) zák. č. 586/1992., Sb., o daních z příjmů

8 Afs 8/2011 – 136