PŘEKLASIFIKACE NA PŘÍJEM ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI – ZEDNICKÉ PRÁCE

2 Afs 62/2004 – 70 / 1 Afs 6/2013 - 46
ze dne 24. února 2005 / ze dne 18. prosince 2013

Není rozhodné na jakém formálním právním základě je závislá činnost vykonávána. Termín „závislá činnost“ nemůže být redukován toliko na činnost vykonávanou podle příslušných pokynů, nýbrž musí se jednat o činnost skutečně závislou na osobě plátce. Definiční prvek závislosti tak bude dán zejména povahou vykonávané činnosti (typicky práce vykonávaná na jednom místě výhradně pro jednoho zaměstnavatele) a také tehdy, pokud se bude jednat o činnost dlouhodobou a kdy k uzavření pracovněprávního vztahu mělo dojít především v zájmu osoby tuto činnost vykonávající, jelikož neuzavření tohoto vztahu v konečném důsledku její právní sféru poškozuje. Naopak o závislou činnost zpravidla nejde, pakliže se jedná o specializovanou činnost vykonávanou pouze krátkodobě či nesoustavně a kdy je její výkon podmíněn faktory do značné míry nezávislými na vůli zadavatele.

Společnost uzavřela s několika fyzickými osobami smlouvy o dílo dle § 536 obchodního zákoníku, na základě nichž tyto osoby vykonávaly pro společnost různé druhy stavebních prací. Dotčené osoby fakturovaly společnosti pouze své „služby“ a samy neměly žádné materiálové náklady, kromě nákladů za použití vlastního motorového vozidla a sociální a zdravotní pojištění. V rozhodném období tyto osoby neměly jiné příjmy od jiných subjektů. V některých případech společnost těmto osobám proplácela pracovní pomůcky, oděvy a nářadí.
Správce daně v rámci daňové kontroly provedené u společnosti překlasifikoval příjmy z uvedených vztahů na příjmy fyzických osob ze závislé činnosti, neboť ve skutečnosti uvedení dodavatelé byli povinni dbát pokynů zadavatele, nenesli žádné materiálové náklady spojené s výkonem činnosti a nejednali vlastním jménem.

NSS zopakoval závěry své předchozí judikatury, že podstatným rysem závislé činnosti je skutečnost, že není vykonávána zcela nezávisle, tzn. pod vlastním jménem, na vlastní účet a s vlastní odpovědností poplatníka, ale naopak podle pokynů toho, kdo odměnu za vykonanou práci vyplácí (plátce). Dani z příjmů ze závislé činnosti jsou tak podrobeny nikoli pouze příjmy, plynoucí z pracovněprávního vztahu uzavřeného podle zákoníku práce, resp. založené z titulu členství nebo služebního poměru, ale pod takový způsob zdanění zákonodárce zahrnul i příjmy z obdobného poměru, přičemž tento jakkoli dále nedefinoval, vymezil jej zcela jednoznačně vzájemným vztahem plátce a poplatníka.
NSS vychází z materiálního posouzení závislé činnosti, kdy skutečně není rozhodné, na jakém formálním právním základě je tato činnost vykonávána. Právě proto je však nutno stanovit materiální kritéria, při jejichž splnění se bude o závislou činnost jednat. Zákonné vymezení prostřednictvím pouhého plnění příkazů plátce, obsažené v citovaném ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) ZDP, se totiž jeví jako nedostačující a neschopné postihnout všechny reálně možné případy. Již z povahy věci je zřejmé, že k plnění příkazů (resp. pokynů) dochází prakticky ve všech případech zadávání prací a činností, tzn. nikoliv pouze v rámci pracovního poměru. Vymezení zákonného termínu „závislá činnost“ tak nemůže být redukováno toliko na činnost vykonávanou podle příslušných pokynů, nýbrž musí se jednat o činnost skutečně závislou na osobě plátce. Definiční prvek závislosti tak bude dán zejména povahou vykonávané činnosti (typicky práce vykonávaná na jednom místě výhradně pro jednoho zaměstnavatele) a také tehdy, pokud se bude jednat o činnost dlouhodobou a kdy k uzavření pracovněprávního vztahu mělo dojít především v zájmu osoby, tuto činnost vykonávající, jelikož neuzavření tohoto vztahu v konečném důsledku její právní sféru poškozuje. Naopak o závislou činnost zpravidla nejde, pakliže se jedná o specializovanou činnost vykonávanou pouze krátkodobě či nesoustavně a kdy je její výkon podmíněn faktory do značné míry nezávislými na vůli zadavatele (např. se jedná o sezónní práce, práce závislé na počasí, práce podmíněné realizací jednorázově získané zakázky apod.).
V projednávané věci byl správcem daně shledán výkon závislé činnosti u osob, které pro stěžovatele vykonávaly odborné zednické práce, vedení stavby a technický dozor, a to na základě, že uvedené osoby byly povinny dbát pokynů stěžovatele, nenesly téměř žádné materiálové náklady spojené s výkonem činnosti, nejednaly vlastním jménem, jednalo se o druhově určenou práci a v rozhodném období fakturovaly pouze stěžovateli. K tomu NSS uvedl, že ani souhrn všech uvedených skutečností nevede k právnímu závěru ohledně výkonu závislé činnosti. Ze zprávy o kontrole totiž plyne, že zmíněné osoby vykonávaly předmětnou činnost jen několik měsíců, přičemž vykonanou práci fakturovaly velmi nepravidelně a ani ne ve všech měsících. Z povahy vykonávané práce s přihlédnutím ke všem okolnostem věci je zřejmé, že se jednalo o činnost relativně krátkodobou a do značné míry nezávislou na subjektivní vůli stěžovatele (vztah ke stavební zakázce). Skutečnost, že práce byla určena druhově, že v rozhodném období jmenovaní účtovali toliko stěžovateli a že poslouchali jeho pokyny, se v tomto kontextu jeví právně zcela bezvýznamnou. Proto NSS konstatoval, že v projednávané věci ze skutkových okolností nevyplývá, že se stěžovatel uzavíráním předmětných smluv dopustil zastřených právních úkonů ve smyslu ustanovení § 2 odst. 7 ZSDP.

1 Afs 6/2013 – 46
Správce daně reklasifikoval obchodněprávní činnost pana S., kterou vykonával pro žalobce, na činnost podléhající dani z příjmů ze závislé činnosti. Pan S. byl držitelem živnostenského oprávnění a pro žalobce, který dosahoval příjmy z pronájmu nemovitostí, prováděl nákupy materiálu, potvrzoval převzetí služeb, které byly žalobci poskytovány jinými dodavateli, zastupoval žalobce v řízení s Magistrátem města a prováděl úklid sněhu, odvoz listí a ořezu. Krajský soud potvrdil závěry správce daně, kdy konstatoval, že pro dotčené zdaňovací období byly povinnosti právnických při zajišťování běžných úkonů vyplývajících z předmětu jejich činnosti upraveny § 13 zákona o zaměstnanosti, dle kterého vyplývala povinnost právnických osob při plnění běžných úkonů vyplývajících z předmětu činnosti svou činnost zajišťovat svými zaměstnanci.

NSS zopakoval, že pro posouzení, zda se jedná o činnost podléhající dani z příjmů ze závislé činnosti se vychází z materiálního posouzení závislé činnosti, kdy není rozhodné, na jakém formálním právním základě je tato činnost vykonávána či jak je označována mezi účastníky příslušného vztahu. V dané věci krajský soud nesprávně ignoroval a akcentoval skutečnosti, které pro posouzení nebyly rozhodující. Konkrétně zejména o zjišťování, jaký byl předmět činnosti žalobce a pana S. ve smyslu § 13 zákona o zaměstnanosti, a zda tento předmět činnosti byl formálně evidován. Otázka předmětu činnosti přitom může hrát z hlediska posouzení, zda se jedná o závislou činnost pro plátce daně, určitou roli, rozhodně však není jediným a výlučným kritériem. Eventuální porušení zákona o zaměstnanosti nemůže mít samo o sobě vliv na posouzení, zda jsou předmětné smluvní vztahy zastřenými právními úkony. NSS tedy zrušil rozsudek krajského soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: 6/2005
Rozšířený senát: NE
Související rozsudky: např. 5 Afs 22/2003 – 55, 7 Afs 143/2005 – 67, 2 Afs 173/2005 – 69, 1 Afs 124/2009 – 75, 1 Afs 53/2011 – 208, 5 Afs 89/2008 – 87, 5 Afs 68/2010 – 98, 5 Afs 6/2012 – 30, 6 Afs 270/2014 – 18

, 2 Afs 84/2017 – 35 / 2 Afs 435/2017 – 49

Zákonná úprava: §6(1)(a) zák. č. 586/1992., Sb., o daních z příjmů

2 Afs 62/2004 – 70