VZÁJEMNĚ NESLUČITELNÉ ZÁVĚRY SPRÁVCE DANĚ PRO ODEPŘENÍ NÁROKU NA ODPOČET DPH

5 Afs 125/2017 - 24 Living Property

Správce daně při odepření nároku na odpočet DPH postupuje buď cestou neprokázání přijetí plnění od deklarovaného dodavatele, nebo cestou identifikace podvodného jednání zúčastněných osob, kdy obě cesty jsou vzájemně neslučitelné s ohledem na odlišné rozložení důkazního břemene při každé z nich.

Krajský soud zrušil rozhodnutí o odvolání z důvodu vzájemně neslučitelných závěrů – na jedné straně správce daně odepřel nárok na odpočet DPH z důvodu, že žalobce neprokázal přijetí plnění od deklarovaného dodavatele, na druhé straně však odepření nároku na odpočet dovodil z podvodného jednání žalobce. Správce daně v kasační stížnosti namítal, že primárním důvodem nepřiznání nároku na odpočet bylo neprokázání dodání zboží tvrzeným dodavatelem, což je zřejmé z kontextu zprávy o daňové kontrole.

NSS potvrdil rozsudek krajského soudu. Dle NSS správce daně ve zprávě o daňové kontrole skutečně „osciloval“ mezi vícero vzájemně si odporujícími skutkovými závěry. Správce daně na jedné straně dovozoval neprokázání přijetí plnění od deklarovaného dodavatele (žalobce byl pouze „mezičlánkem“ a skutečným pořizovatelem zboží byl odběratel žalobce), na druhé straně naznačil další, odlišnou verzi skutkové podstaty věci, dle které se žalobce po dohodě s deklarovaným dodavatelem účastnil podvodného jednání. NSS připomenul, že DŘ a judikatura SDEU a NSS předvídá pro každou z uvedených situací jiné pravidla pro rozložení důkazního břemene mezi správce daně a daňový subjekt. Neodstranil-li odvolací orgán ve svém rozhodnutí naznačené nedostatky a rozpory v argumentaci správce daně, resp. nevysvětlil-li, že by nemohly být samy o sobě považovány za vadu, která by měla za následek nezákonnost rozhodnutí o vyměření daně, způsobil tak nepřezkoumatelnost svého rozhodnutí.

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: NE
Rozšířený senát: NE
Související rozsudky: 6 Afs 121/2019 – 34, 6 Afs 170/2016 – 30 / 6 Afs 252/2016 – 35 a 6 Afs 147/2016 – 28 / 9 Afs 194/2017 – 34
Zákonná úprava: § 72 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH a § 92 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád

5 Afs 125/2017 – 24 Living Property