ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR BYTOVÉHO DOMU

9 Afs 4/2010 – 140 Tellmer Property
ze dne 15. července 2010

Nájem nemovitého majetku a úklid společných prostor nemovitosti jsou samostatná a navzájem oddělitelná plnění, čímž se osvobození na poskytovanou službu úklidu společných prostor nevztahuje.
Soud je oprávněn předběžnou otázku formulovat podle svého uvážení a není povinen dodržet stěžovatelem navrhovanou její podobu.

Žalobce se žalobou domáhal přiznání osvobození od DPH vztahující se na poskytovaní úklidu společných prostor v domě, v němž pronajímal byty v režimu osvobození od DPH. Krajským soudem byla v rámci řízení položena předběžná otázka SDEU ve smyslu, zda úklid společných prostor by měl sledovat osud služby hlavní, tj. pronájem bytů. Na základě rozsudku SDEU (C-572/07) městský soud žalobu zamítl.

NSS zopakoval závěr SDEU, že nájem nemovitého majetku a služba spočívající v úklidu společných prostor této nemovitosti jsou samostatná a navzájem oddělitelná plnění, čímž se osvobození na poskytovanou službu úklidu společných prostor nevztahuje. Skutečnost, že se do nájemní smlouvy ujednání o dalších službách spojených s poskytováním nájmu zahrnují, ještě neznamená, že tyto služby jsou natolik úzce spjaty s nájmem, že je nelze pro daňové účely považovat za služby samostatné, od nájmu oddělitelné. Ostatně na služby spočívající v dodávce elektrické energie, plynu, odvozu odpadu, vodné, stočné, apod. se v souladu s dosavadní praxí pohlíží jako na samostatná zdanitelná plnění, a to i v případě, že jsou poskytovány v souvislosti s nájmem.
Přestože předložená předběžná otázka ve věci sp. zn. 15 Ca 86/2007 Krajským soudem v neměla stěžovatelem navrhovanou podobu, je nutno podotknout, že soud je oprávněn předběžnou otázku formulovat podle svého uvážení. Podstatné je, že rozsudek Soudního dvora poskytuje na projednávanou otázku jasnou odpověď. Z uvedených důvodů nepovažoval kasační soud za nutné předběžnou otázku ve znění formulovaném stěžovatelem znovu Soudnímu dvoru předkládat k posouzení.

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: NE
Rozšířený senát: NE
Související rozsudky: C‑42/14 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Zákonná úprava: §14 a §56 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH

9 Afs 4/2010 – 140 Tellmer Property