MARKETINGOVÁ SLUŽBA HRAZENÁ TŘETÍ OSOBOU, JEŽ VSTUPUJE DO ZÁKLADU DANĚ DODANÉHO ZBOŽÍ

6 Af 90/2016- 62 ELI LILLY
ze dne 5. prosince 2019

Úplata obdržená distributorem od dodavatele zboží za marketingovou službu, kterou distributor poskytuje svým odběratelům, vstupuje do základu daně zboží, jež distributor dodává odběratelům.

Žalobce (distributorem léčiv) nakupoval od spřízněné švýcarské společnosti léčiva, která dále dodával v tuzemsku velkoskladům a nemocnicím. Vedle dovozu léčiv žalobce poskytoval švýcarské společnosti marketingové služby, jež deklaroval jako poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko. Správce daně uzavřel, že příjemci marketingové služby byli tuzemští odběratelé, jelikož dodání léčiv a marketingová služba představují jediné nedělitelné plnění, kdy základ daně dodaných léčiv má zahrnovat i částku obdrženou žalobcem za marketingové služby. Správce daně byl názoru, že přínos z marketingových služeb byl pro švýcarskou společnost až sekundární, jelikož v době realizace marketingu byla léčiva zcela ve vlastnictví žalobce. Tento závěr správce daně byl založen i na tvrzení žalobce v rámci kontroly DPPO – převodních cen, kde žalobce ke své činnosti uváděl, že z materiálního hlediska poskytuje pouze jednu službu, a to distribuci léčiv, kdy marketing je JEJÍ přímou součástí.

Městský soud v Praze uvedl, že léčiva jsou vzhledem k regulaci na trhu v ČR prodávána za cenu nižší, než je cena nákupní a tato regulace pak ve svém důsledku znamená, že žalobce nemůže po svém odběrateli požadovat úplatu obsahující veškeré obvyklé složky (tj. distribuci, marketing…). Důsledky této regulace jsou pak žalobci finančně nahrazeny tím, že náklady na marketingové činnosti mu jsou hrazeny švýcarskou společností. Soud tak potvrdil závěry správce daně, že žalobce umělým rozdělením jednotného plnění snížil základ daně z prodeje léčiv, jelikož marketingová činnost byla vedlejším plněním k dodání zboží.

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: NE
Rozšířený senát: NE
Související rozsudky: 8 Afs 48/2011 – 116 HOFFMANN
Zákonná úprava: §36 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH

6 Af 90/2016- 62 ELI LILLY