DORUČENÍ PLATEBNÍHO VÝMĚRU FIKCÍ – ABSENCE VÝZVY ADRESÁTA K VYZVEDNUTÍ ZÁSILKY A POUČENÍ O PRÁVNÍCH DŮSLEDCÍCH NEVYZVEDNUTÍ PÍSEMNOSTI NA DORUČENCE

4 Afs 142/2014 - 22
ze dne 25. září 2014

Správce daně zaslal žalobkyni prostřednictvím její zástupkyně platební výměr. Adresátka nebyla zastižena a zásilka byla uložena a připravena k vyzvednutí na pobočce České pošty. Jelikož k vyzvednutí nedošlo, písemnost byla vložena do schránky zástupkyně. Na doručence však nebyla zaškrtnuta kolonka s informací o tom, že adresátka byla vyzvána k vyzvednutí zásilky a že jí bylo zanecháno poučení o právních důsledcích nevyzvednutí písemnosti.

NSS konstatoval, že předmětná doručenka nepotvrzuje splnění podmínky uvedené v § 46 odst. 2 DŘ, kterou je vyzvání adresáta k vyzvednutí zásilky a zanechání poučení o právních důsledcích jejího nevyzvednutí adresátovi.
K řádnému doručení písemnosti v daňovém řízení musejí být splněny všechny zákonné podmínky, tedy i zanechání písemného poučení o právních důsledcích nevyzvednutí zásilky adresátovi. Tato skutečnost se přitom prokazuje především doručenkou, jejíž náležitostí je i údaj o způsobu uložení písemnosti. K takovému způsobu nepochybně patří veškeré povinnosti doručovatele související s ukládáním zásilky, včetně výzvy k jejímu vyzvednutí a zanechání poučení a o právních důsledcích jejího nevyzvednutí.
Předmětná doručenka neobsahovala poučení o právních důsledcích nevyzvednutí písemnosti a zanechání poučení o právních důsledcích nevyzvednutí zásilky ve schránce adresátky nebylo prokázáno ani postupem podle § 51 odst. 3 DŘ, v důsledku čehož nemohlo dojít k doručení písemnosti uplynutím desetidenní úložní lhůty ve smyslu § 47 odst. 2 DŘ. Správce daně tedy neunesl své důkazní břemeno a neprokázal splnění všech zákonných podmínek pro oznámení platebního výměru.

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: NE
Rozšířený senát: NE
Související rozsudky: 2 Afs 69/2012 – 124, 4 Afs 351/2018 – 60
Zákonná úprava: § 44, § 46 a § 47 a § 51 zák. č. 282/2009 Sb., daňový řád

4 Afs 142/2014 – 22