NEKVALIFIKOVANÉ ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ A MOŽNOST PROHLÁSIL JEJ ZA NEÚČINNÉ

10 Afs 226/2018 - 44 GANÉŠA

Podání učiněné ve formátu „*.pdf“ nelze bez dalšího prohlásit za neúčinné.

Předmětem sporu byl postup správce daně, který shledal podání učiněné ve formátu „*.pdf“ jako neúčinné a uložil žalobkyni pokutu za podání učiněné jinak než elektronicky. Žalobkyně podala přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015 ve formátu „*.xml“, avšak s přiloženou účetní závěrkou ve formátu „*.pdf“. Správce daně ji vyzval k odstranění vad podání (§ 74 odst. 1 DŘ), které dle něj spočívaly v nedodržení zveřejněného formátu a struktury podání včetně přílohy – účetní závěrky, žalobkyně na tuto výzvu nereagovala, tudíž správce daně shledal neúčinnost podání.

Dle NSS k výzvě (a k případnému prohlášení neúčinnosti podání) lze přistoupit pouze tehdy, pokud kvůli vadě takové podání buď nebylo způsobilé k projednání, anebo pro kterou by nemohlo mít předpokládané účinky pro správu daní. Podání učiněné ve formátu „*.pdf“ bezesporu způsobilé k projednání je, nicméně správce daně však měl za to, že v tomto formátu učiněné podání nemohlo mít předpokládané účinky pro správu daní. NSS k tomu uvedl, že správce daně může bez jakýchkoli pochyb dostatečně jednoduše pracovat i s podáním ve formátu „*.pdf“, alespoň v základní rovině se může spolehnout na jeho přesnost a spolehlivost. I takové podání poskytne správci daní požadovaný soubor informací v předem určené struktuře a tudíž má předpokládané účinky pro správu daní.
NSS tedy neshledal důvod, proč by se, i přes nově vložený § 72 odst. 4 DŘ (s účinností od 1. 1. 2015), tj. povinnost podat daňové přiznání elektronicky v stanoveném formátu a struktuře, měl odklonit od závěrů dosavadní judikatury, že by podání (resp. jeho příloha) ve formátu „*.pdf“ nemělo mít pro správu daní předpokládané účinky.
NSS tedy uzavřel, že dotčené podání se nestalo neúčinným a tato skutečnost tudíž neumožňovala správci daně vydat rozhodnutí o správním deliktu.

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: NE
Rozšířený senát: NE
Související rozsudky: 9 Afs 383/2018 – 40, 2 Afs 25/2015
Zákonná úprava: § 72 odst. 4 a § 74 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád

10 Afs 226/2018 – 44 GANÉŠA