POVINNOST SOUDU DORUČOVAT PÍSEMNOSTI DO DATOVÉ SCHRÁNKY DAŇOVÉHO PORADCE

7 Afs 73/2012 - 35
ze dne 4. dubna 2013

Žalobce napadl způsob doručení předvolání k jednání, jenž bylo soudem zasláno zástupci stěžovatele poštou. Takovýto postup soudu byl napaden s odůvodněním, že soud doručuje písemnosti primárně do datové schránky, což se v daném případě nestalo (podle § 42 odst. 1 s. ř. s. soud doručuje písemnosti do datové schránky, není-li možné doručit písemnost tímto způsobem, doručuje ji soudním doručovatelem ….).

Dle NSS bylo povinností městského soudu předvolat k jednání stěžovatele i jeho zástupce, což městský soud učinil, avšak pochybil, pokud nezaslal předvolání k jednání zástupci stěžovatele do datové schránky. Toto pochybení nemůže být zhojeno ani řádným doručením předvolání stěžovateli, ani to, že bylo předvolání doručeno do sídla zástupce stěžovatele, pokud má jako daňový poradce zřízenou datovou schránku, která je zákonem jednoznačně preferovaným způsobem pro doručování. V dané věci tedy nebyl zástupce stěžovatele řádně předvolán, a proto nebyly splněny podmínky, aby bylo jednáno v nepřítomnosti zástupce stěžovatele. V důsledku tohoto postupu nemohl stěžovatel uplatnit svá procesní práva účastníka řízení.

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: NE
Rozšířený senát: NE
Zákonná úprava: §42(1) zák. č. 150/2002 Sb. soudní řád správní

7 Afs 73/2012 – 35