PRÁVO ODVOLATELE SEZNÁMIT SE S HODNOTÍCÍ ÚVAHOU ODVOLACÍHO ORGÁNU

7 Afs 248/2016 - 29
ze dne 8. února 2017

Odvolatel nemá právo být seznámen s hodnotící úvahou odvolacího orgánu.

Stěžovatel namítal, že před vydáním rozhodnutí o odvolání nebyl obeznámen s hodnotící úvahou odvolacího orgánu. Toto právo vyvozoval z ustanovení § 115 odst. 2 DŘ, dle něhož odvolací orgán, který provádí dokazovaní, má před vydáním rozhodnutí o odvolání povinnost seznámit odvolatele s provedenými důkazy.

NSS této námitce nepřisvědčil. Soud zopakoval závěr předchozí judikatury (který prošel i kvazimeritorním posouzením ze strany ÚS a nebyl překonán pozdější judikaturou), že odvolací orgán, který si v průběhu odvolacího řízení opatřuje důkazy bez součinnosti s daňovým subjektem, např. v rámci dožádání, na základě výzvy k součinnosti či žádosti o mezinárodní pomoc, je povinen před vydáním rozhodnutí o odvolání seznámit odvolatele s provedenými důkazy. Takovéto právo na seznámení se s provedenými důkazy, ani právo se k těmto důkazům vyjádřit, však v sobě nezahrnuje právo odvolatele na obeznámení se s hodnotící úvahou odvolacího orgánu.
Skutečnost, že stěžovatelem zmiňovaný komentář k daňovému řádu (Komentář. I. díl. Wolters Kluwer, 2011) dospěl k jiným závěrům, nemůže na závaznosti výše citovaného názoru NSS nic změnit, neboť komentářová literatura na rozdíl od judikatury vrcholných soudů závazná není.

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: NE
Rozšířený senát: NE
Související rozsudky: 5 Afs 68/2013 – 43, 2 Afs 266/2015 – 42, 7 Afs 7/2017 – 28
Zákonná úprava: §115 odst. 2 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád

7 Afs 248/2016 – 29