NEZÁKONNÉ ÚKONY SPRÁVCE DANĚ A JEJICH VLIV NA BĚH LHŮTY PRO STANOVENÍ DANĚ

7 Afs 380/2020 - 30
ze dne 6. května 2021

Stěžovatel podal daňové přiznání, správce daně konstatoval, že se jedná o neúčinné podání z důvodu nedodržení formy a vyzval ho k podání daňového přiznání, což stěžovatel neučinil a správce daně stanovil daň z moci úřední. Odvolání bylo zamítnuto a správní soud rozhodl ve prospěch stěžovatele, že jím podané přiznání bylo učiněno řádně a bez vad.
Předmětem sporu byla otázka, zda výzva správce daně k podání přiznání a rozhodnutí o odvolání, mohly mít vliv na běh lhůty pro stanovení daně. Stěžovatel byl názoru, že dané úkony nemohly mít na běh lhůty vliv, neboť byly následně (tj. po jejich učinění) soudem označeny za nezákonné.

NSS v návaznosti na judikaturní závěry zopakoval, že i následně prohlášená nezákonnost úkonů orgánů finančních správy těmto v zásadě neodnímá jejich účinky na běh lhůty pro stanovení daně podle § 148 DŘ. Výjimkou jsou pak jen úkony toliko formální, účelově vydané čistě (nebo převážně) za účelem prodloužení lhůty pro stanovení daně. Nelze totiž věc hodnotit optikou následně vydaného rozhodnutí soudu a odnímat jednou učiněným úkonům (zde oznámení výzvy a doručení rozhodnutí o odvolání) jejich zákonné účinky.

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: NE
Rozšířený senát: NE
Související rozsudky: 7 Afs 156/2016 – 59 / 2 Afs 239/2017 – 29
Zákonná úprava: § 148 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád

7 Afs 380/2020 – 30