PROMINUTÍ PENÁLE – PODMÍNKA , ŽE NEDOŠLO K ZÁVAŽNÉMU PORUŠENÍ DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ

2 Afs 62/2017 - 37 ACE Trade
ze dne 2. srpna 2017

Žádá-li daňový subjekt o prominutí penále, pak se pro účely možnosti jeho prominutí, tj. že nedošlo k „závažnému porušení“ daňových nebo účetních právních předpisů, nepřihlíží k samotnému jednání daňového subjektu, které založilo uložení penále, o jehož prominutí je žádáno. Nicméně k takovémuto „závažnému porušení“ může správce daně v rámci správního uvážení přihlédnout, a to s ohledem na jeho povahu, intenzitu či jiné okolnosti, a penále neprominout.

V daném rozsudku NSS vymezil rozsah správního uvážení ve věci žádosti o prominutí daně nebo jejího příslušenství. Soud se konkrétně zabýval výkladem podmínky, jejíž nesplnění neumožňuje prominutí, tedy případu, kdy daňový subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, v posledních 3 letech závažným způsobem porušila daňové nebo účetní právní předpisy (§ 259c odst. 2 DŘ).
Uvedená podmínka má dle soudu dvě dílčí kritéria. To první je založeno na neurčitém právním pojmu „závažného porušení“ daňových a účetních předpisů; což správci daně dle NSS umožňuje v určité míře zužovat či rozšiřovat hranice tohoto pojmu a reagovat tak na nejrůznější změny a potřeby. Druhé dílčí kritérium je naopak relativně konkrétní a spočívá v době, po kterou musí být žadatel bezúhonný (v daném ohledu lze pak dle NSS konec této 3leté doby vázat na okamžik, kdy je vydáno rozhodnutí o prominutí penále).
Ohledně pojmu „závažného porušení“ daňových a účetních předpisů zde existovaly dvě srovnatelně přesvědčivé výkladové alternativy, tudíž se NSS, s ohledem na princip in dubio pro libertate, přiklonil k té, která byla pro daňový subjekt výhodnější. Tou byl pak výklad, že pro účely možnosti prominout daň se za „závažného porušení“ nepovažuje jednání, jež je skutkovým a právním základem uložení penále, o jehož prominutí daňový subjekt žádá, nýbrž pouze jiná jeho daňově a účetně jednání v době tří let před vydáním rozhodnutí o žádosti o prominutí penále. Jinými slovy, možnost prominout penále není a-priori vyloučena skutečností, že daňový subjekt v uvedené 3leté lhůtě „závažně porušil“ daňové a účetní předpisy, jedná-li se o porušení, které založilo uložení penále, o jehož prominutí je žádáno. Nicméně k takovémuto závažnému porušení“ může správce daně v rámci správního uvážení, které mu zákon svěřuje při posouzení žádosti o prominutí penále, přihlédnout, a to s ohledem na jeho povahu, intenzitu či jiné okolnosti, a penále neprominout i přesto, že z pohledu podmínky podle § 259c odst. 2 DŘ by toto porušení bylo irelevantní.
Nakonec NSS uvedl, že pojem „závažného porušení“ daňových a účetních předpisů je neurčitým právním pojmem, který vyžaduje interpretaci a subsumpci na konkrétní skutkové okolnosti žadatele. Jakkoli neurčitý právní pojem dává správnímu orgánu často i významný prostor pro interpretaci, a tedy i pro uvážení v širším smyslu, i tak má tato interpretace meze. Výkladem znaku „závažným způsobem porušil“ stěží může správce daně dospět k takové praxi (signalizované například určitým obecným metodickým či řídícím aktem), že prakticky všechna porušení předpisů v určité podmnožině předpisů daňového a účetního práva (např. celních předpisů) jsou porušení závažná.
Konečně posouzení naplnění zákonných znaků definovaných neurčitými právními pojmy musí být v příslušném rozhodnutí dostatečně konkrétně odůvodněno. Zejména musí být vyloženo, jaké důvody vedou příslušný správní orgán k tomu, že dělící linii mezi závažnými a nikoli závažnými porušeními daňových a účetních předpisů vede určitým způsobem a na základě určitých typových znaků závažnosti. Dále musí být vyloženo, v jakých ohledech konkrétní případ tyto znaky naplňuje. Konečně je třeba tam, kde na to zjištěné rozhodné skutkové okolnosti ukazují, vyložit, zda konkrétní případ nevykazuje znaky určité výjimečnosti, a pokud ano, v čem spočívají a jaké z toho eventuálně plynou důsledky.

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: 11/2017
Rozšířený senát: NE
Související rozsudky: 6 Afs 101/2014 – 36
Zákonná úprava: § 259a a § 259c odst. 2 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád

2 Afs 62/2017 – 37 ACE Trade