NICOTNOST ROZHODNUTÍ – ROZHODNUTÍ, JEHOŽ ADRESÁTEM JE ZEMŘELÁ OSOBA

8 Afs 78/2006 – 74
ze dne 13. května 2008

Rozhodnutí, jehož adresátem je zaniklý daňový subjekt (zemřelá osoba), vydané jako výsledek daňového řízení, je nicotné. Nicotnost rozhodnutí představuje vadu, ke které je správní soud povinen přihlédnout z úřední povinnosti.

Žalobkyně, jako právní nástupkyně po zemřelém daňovém subjektu, nepředložila úplné účetnictví v důsledku jejího odcizení třetí osobou. Tudíž vzhledem k tomu, že nesplnila svoji důkazní povinnost, byly dle správce daně splněny podmínky podle § 31 odst. 5 ZSDP ke stanovení daně podle pomůcek.

NSS uvedl, že daňový subjekt po podání daňového přiznání zemřel, resp. jako takový zanikl. Vzdor těmto skutečnostem správce daně zahájil daňové řízení a ukončil jej vydáním dodatečného platebního výměru, který směřuje vůči v té době již dávno zemřelé osobě, resp. zaniklému daňovému subjektu. Správce daně proto v tomto ohledu pochybil, když pro účely řízení o dodatečném vyměření daně ustanovil jako zmocněnce daňového subjektu stěžovatelku, neboť, odhlédneme-li od skutečnosti, že zemřelý nemůže mít zmocněnce, pro tento postup nebyly splněny zákonné podmínky. Mnohem výraznější pochybení podle rozšířeného senátu představuje skutečnost, že daňové řízení bylo zahájeno, vedeno a rozhodnutí určeno daňovému subjektu, který v té době již neexistoval (zemřel). Daňové řízení bylo vedeno s tímto daňovým subjektem, který pozbyl právní subjektivitu svým úmrtím dne 6. 11. 1999. Od tohoto okamžiku nebyl způsobilý být nositelem práv a povinností, ale ani se k jejich vzniku, změně, nebo zániku svým projevem vůle zavazovat. Podle § 6 odst. 1 ZSDP se daňovým subjektem rozumí právní nástupce původního daňového subjektu. Podle ustanovení § 57 odst. 3 ZSDP daňová povinnost vzniklá před smrtí fyzické osoby přechází na dědice. Ex lege došlo k přechodu existující daňové povinnosti ze zaniklého daňového subjektu na stěžovatelku. Daňové řízení proto mělo být vedeno přímo se stěžovatelkou, resp. s právními nástupci.
V posuzovaném případě dospěl rozšířený senát k závěru, že rozhodnutí, jehož adresátem je zaniklý daňový subjekt (zemřelá osoba), vydané jako výsledek daňového řízení, které bylo zahájeno a po celou dobu vedeno vůči v té době již neexistujícímu (zaniklému) daňovému subjektu je nicotné. Dodatečný platební výměr, jímž správce daně doměřil daň z příjmů fyzických osob zemřelému (zaniklému daňovému subjektu) trpí takovou vadu uvedeného rozhodnutí, která způsobuje jeho nicotnost. Nicotnost rozhodnutí představuje vadu, ke které je správní soud povinen přihlédnout z úřední povinnosti, tedy i bez námitky žalobce.

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: 8/2008
Rozšířený senát: ANO
Související rozsudky: např. 5 Aps 3/2011 – 101
Zákonná úprava: §105 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád

8 Afs 78/2006 – 74