PLATEBNÍ VÝMĚR NEOBSAHUJÍCÍ KONKRÉTNÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍHO PŘEDPISU, PODLE KTERÉHO BYLO ROZHODOVÁNO

8 Afs 37/2013 - 39 / 1 Afs 98/2018 - 27
ze dne 19. prosince 2013 / ze dne 16. května 2019

Rozhodnutí správce daně není třeba zrušit pouze proto, že obsahuje toliko odkaz na zákon o daních z příjmů a nikoli odkaz na konkrétní jeho ustanovení, které správce daně aplikoval.

Finanční úřad dodatečně doměřil stěžovateli daň z příjmů. Stěžovatel namítal, že ve výroku dodatečného platebního výměru správce daně neuvedl konkrétní ustanovení ZDP, podle kterého byla daň vyměřena.

NSS nejprve nepřisvědčit námitce stěžovatele, že rozhodnutí správce daně je nezákonné z důvodu nesprávného označení (nebylo na něm uvedeno, že se jedná o dodatečný platební výměr), neboť pro posouzení zákonnosti rozhodnutí je rozhodující jeho obsah.
K výše uvedené námitce soud uvedl, že rozhodnutí není třeba zrušit pouze proto, že obsahuje toliko odkaz na zákon a nikoli odkaz na konkrétní jeho ustanovení, které správce daně aplikoval. Daňový řád stanoví pouze povinnost uvést právní předpis, podle kterého bylo rozhodováno, nikoli uvedení konkrétního ustanovení. V rozhodnutí v konkrétním případě se zpravidla aplikuje současně celá řada ustanovení daňových zákonů a ne vždy lze jednoznačně určit, které konkrétní ustanovení daného zákona je při aplikaci klíčové a tvoří jakýsi centrální bod, na němž je rozhodnutí postaveno.

1 Afs 98/2018 – 27
Kasační soud konstantně judikuje, že o vadu řízení, která by mohla mít vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí, se nejedná, pokud lze dovodit, že by výrok rozhodnutí byl stejný i za situace, kdyby k vadě řízení vůbec nedošlo.
Povinností soudu je zabývat se otázkou, zda a jak mohla namítaná vada řízení konkrétně ovlivnit rozhodnutí žalovaného. Nepostačí obecný odkaz na skutečnost, že vyjádření žalobce není zjevně zcela mimo předmět řízení, proto mohou informace v něm obsažené mít vliv na zákonnost rozhodnutí. Ačkoliv není úkolem soudu za žalovaného v rozsudku dotvářet důvody jeho rozhodnutí, může posoudit, zda vyjádření obsahuje skutečnosti, které jsou způsobilé narušit odůvodnění, na kterém stojí rozhodnutí žalovaného.

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: NE
Rozšířený senát: NE
Související rozsudky: 2 Afs 180/2006 – 75, 1Afs 78/2006 – 38, 8 Afs 18/2005 – 78, 7 Afs 83/2012 – 32, 2 Afs 6/2013 – 54
Zákonná úprava: §102 odst. 2 písm. d) zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád

8 Afs 37/2013 – 39 / 1 Afs 98/2018 – 27