ZRUŠENÍ ROZHODNUTÍ SPRÁVCE DANĚ JAKO CELEK, PŘESTOŽE ŽALOBOU JE NAPADENO POUZE ČÁSTEČNÉ DOMĚŘENÍ DANĚ

4 Afs 228/2017 - 31
ze dne 27. února 2018

Správní soud zruší pouze tu část napadeného rozhodnutí, kterou žalobce v žalobě zpochybňuje, za předpokladu, že napadené rozhodnutí obsahuje samostatný výrok, který je oddělitelný a je způsobilý samostatného přezkumu. V opačném případě soud zruší celé rozhodnutí.

Finanční úřad vydal 3 dodatečné platební výměry, kterými žalobci doměřil DPH za 3 různá zdaňovací období. Žalobce podal odvolání vůči všem dodatečným platebním výměrům, které odvolací orgán zamítl a citované výměry potvrdil. Krajský soud pak následně vyhověl žalobě a vrátil odvolacímu orgánu věc k dalšímu řízení. Odvolací finanční ředitelství v kasační stížnosti namítalo, že krajský soud pochybil, když zrušil celé jeho rozhodnutí, přestože žaloba směrovala pouze proti dani doměřené za 2 zdaňovací období.

NSS se s touto námitkou neztotožnil, kdy uvedl, že v případě, že žalobou jsou napadnuty pouze některé výroky správního rozhodnutí, soud v souladu se zásadou dispoziční přezkoumá a případně zruší pouze tu část napadeného rozhodnutí, kterou žalobce zpochybnil, za podmínky, že se jedná o výrok samostatný, který je oddělitelný a je způsobilý samostatného přezkumu.
V daném případě však rozhodnutí odvolacího orgánu obsahuje pouze jeden výrok, kterým byla společně zamítnuta odvolání proti dodatečných platebním výměrům. Krajský soud proto neměl při shledání důvodnosti žaloby jinou možnost, než rozhodnutí zrušit celé.
Dle NSS v daném ohledu odvolacímu orgánu nic nebrání vydat o jednotlivých odvoláních proti platebním výměrům samostatná rozhodnutí, nebo výrokovou část rozhodnutí formulovat tak, aby o odvoláních proti jednotlivým platebním výměrům bylo rozhodnuto samostatnými výroky. Zároveň mu také nic nebrání, aby v návaznosti na napadený rozsudek krajského soudu vydal bez dalšího nové rozhodnutí pouze ohledně dodatečného platebního výměru, kterým nebyl předmětem citované žaloby.

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: NE
Rozšířený senát: NE
Související rozsudky: 2 As 45/2008 – 60
Zákonná úprava: § 78 odst. 1 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

4 Afs 228/2017 – 31