OCENĚNÍ V RÁMCI DAŇOVÉ EXEKUCE A MOŽNOST DOMÁHAT SE SOUDNÍHO PŘEZKUMU STANOVENÉ CENY

8 Afs 294/2018 - 35

V rámci daňové exekuce stanovil správce daně výslednou cenu dražených movitých věcí, žalobkyně podala proti ocenění odvolání a následně vůči rozhodnutí odvolání podala žalobu, ve které namítala, že správcem daně stanovená cena neodpovídá skutečné hodnotě oceňovaných věcí.

NSS potvrdil závěr krajského soudu, že stanovení ceny není rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., tudíž nepodléhá soudnímu přezkumu. Dle NSS stanovení výsledné ceny samo o sobě nezakládá, nemění, neruší ani závazně neurčuje práva či povinnosti stěžovatelky. Tato cena není cenou definitivní; jde pouze o údaj, na jehož základě se stanoví nejnižší podání, které mohou dražitelé po zahájení dražebního jednání učinit. Cena, za jakou bude nakonec věc vydražena, není předurčena rozhodnutím správce daně, ale je jen na dražitelích, kolik ve svých podáních za věc nabídnou.

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: NE
Rozšířený senát: NE
Související rozsudky: 1 Afs 86/2008 – 42
Zákonná úprava: §221 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád

8 Afs 294/2018 – 35