NEDOPLATEK NA OSOBNÍM DAŇOVÉM ÚČTU EVIDOVANÝ PO UPLYNUTÍ PREKLUZIVNÍ LHŮTY PRO PLACENÍ DANĚ – NEZÁKONNÝ ZÁSAH SPRÁVNÍHO ORGÁNU

9 A 130/2012
ze dne dne 23. října 2013

Vydal-li správce daně potvrzení o stavu osobního daňového účtu, v němž byl zachycen nedoplatek, který představuje penále z prodlení, jež správce daně nevymohl v šestileté prekluzivní lhůtě pro placení daně, pak takovéto potvrzení je nezákonným zásahem.

Žalobce podal žádost o vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu, na kterou finanční úřad vydal potvrzení, v němž byl zachycen nedoplatek žalobce na dani z příjmu za rok 2004. Nedoplatek představoval penále za pozdní úhradu předmětné daně, jenž bylo vyměřeno v roce 2011 (tedy ještě v lhůtě 6 let od původní splatnosti daně). Žalobce namítal, že již marně uplynula 6 letá lhůta pro placení daně dle § 160 DŘ, tudíž správce daně nebyl oprávněn evidovat na jeho osobním daňovém účtu nedoplatek daně. V takovémto jednání žalobce spatřoval nezákonný zásah správního orgánu.

Městský soud zopakoval, že původní splatnost daně nastala v roce 2005, promlčecí lhůta začala běžet 1.1.2006 a skončila 31.12.2011. V této lhůtě také skončila lhůta pro sdělení předpisu penále, která začala běžet od 1.1.2006. Nelze dovozovat, že lhůta stanovená v § 160 DŘ, zahrnující i placení příslušenství daně, skončí nezávisle na osudu daně. Jestliže nedoplatek daně nelze vybrat a vymáhat po uplynutí lhůty pro placení daně, pak ani nedoplatek penále nelze vybrat a vymáhat po uplynutí lhůty pro placení daně. V daném případě nedošlo do 31.12.2011 k úkonu vedoucímu k vybrání a vymožení daňového nedoplatku na penále, neboť za takovýto úkon nelze dle DŘ považovat vystavení platebního výměru na penále. V daném případě nelze dle § 264 odst. 5 DŘ aplikovat úpravu ZSDP. Pokud tedy správce daně nevymohl předmětný daňový nedoplatek v 6 lhůtě pro placení daně, pak nebyl důvod, aby na osobním daňovém účtu žalobce byl tento nedoplatek veden ke dni 1.1.2012. Vydal-li správce daně dne 28.5.2012 potvrzení o stavu osobního daňového účtu, v němž byl zachycen nedoplatek, zasáhl do práva žalobce na to, aby na jeho osobním účtu nebyl evidován nedoplatek na dani z příjmu za zdaňovací období roku 2004.

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: 6/2014
Rozšířený senát: NE
Související rozsudky: 5 Afs 35/2009
Zákonná úprava: § 160 a § 264 odst. 5 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád

9 A 130/2012