ODKLADNÝ ÚČINEK KASAČNÍ STÍŽNOSTI

Placený obsah

POŽADAVEK NA SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO VRÁCENÍ ROZDÍLU MEZI VNITROSTÁTNÍ SRÁŽKOVOU DANÍ A DANÍ DLE SZDZ

Placený obsah

ZMĚNA ROZHODNUTÍ V ODVOLACÍM ŘÍZENÍ A NÁROK NA ÚROK Z NEOPRÁVNĚNÉHO JEDNÁNÍ SPRÁVCE DANĚ

Placený obsah

VRÁCENÍ PLATBY PROVEDENÉ ZA DAŇOVÝ SUBJEKT

Placený obsah

PŘÍJMY ZAMĚSTNANCŮ, KTERÉ FORMÁLNĚ PLYNULY JINÝM OSOBÁM NA ZÁKLADĚ DOHOD O PROVEDENÍ PRÁCE

Placený obsah

ÚROKY Z KORUNOVÝCH DLUHOPISŮ JAKO VÝSLEDEK TRANSAKCE NAPLŇUJÍCÍ PRVKY ZNEUŽITÍ PRÁVA

Placený obsah

CHYBĚJÍCÍ DAŇ V ZANEDBATELNÉ VÝŠI JAKO ZNAK DAŇOVÉHO PODVODU

Placený obsah

3. červen 2022

RUČENÍ ČLENA PŘEDSTAVENSTVA ZA SPOLEČNOSTÍ NEODVEDENOU DPH

Generální advokátka vydala své stanovisko k otázce, zda vnitrostátní úprava stanovující povinnost solidárního ručení člena představenstva společnosti, který svým jednáním (opakovaným neoprávněným zvýšením své odměny za výkon funkce) způsobil, že společnost nebyla schopna uhradit dluh na DPH, do působnosti unijního práva (konkrétně čl. 325 SFEU a čl. 205 nebo 273 DPH směrnice).

Celý článek

PŘIZNÁNÍ ÚROKU V DVOJNÁSOBNÉ VÝŠI, NASTALO-LI NEOPRÁVNĚNÉ VYMÁHÁNÍ V DŮSLEDKU NEZÁKONNOSTI PLATEBNÍHO VÝMĚRU ZA JINÉ ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

Placený obsah

DORUČENÍ DO DATOVÉ SCHRÁNKY A URČENÍ OKAMŽIKU, OD KDY SE POVAŽUJE DOKUMENT ZA DORUČENÝ V PŘÍPADĚ DORUČENÍ FIKCÍ

Placený obsah